englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


cucku
#1 Posted : Monday, October 4, 2010 8:01:08 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
Chia các động từ sau đây sang thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

1. I (try) to learn English for years.

2. I (wait) for two hnours, but she (not come ) yet.
3. She (read) all the works of Dickens. How many have you (read)?
4. I (wait) hare nearly half an hour for my gir-friend Joana; do you think she (forget) to come?
5. Mary (rest) in the garden all day because she (be) ill.
6. Although john (study) at the university for five years he (not get) his degree yet.
7. Jack (go) to switzeland for a holkiday; I never (be) there.
8. We (live) for the last five months, and just ( decide) to move.
9. You alrerady (drink) 3 cups of tea since I (sit) here.
10. That book (lie) on the table for weeks. You (not read) it yet?
11. You (be) asleep all the morning? I (ring) the bell for the last 5 minutes.
12. She (work) so hard this week that she (not have) time to go out.
13. He (write) a novel for the last two months. But she (not finish) yet.
14. My watch (go) for three days and it (not run down) yet.
15. He (lose) his book. He (look) for it all the morning, but it (not turn) up yet.
16. He (not be) here since Christmas. I wonder where he (live) sine then.VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 3 users thanked cucku for this useful post.
Desert on 10/5/2010(UTC), kthuy9d2 on 7/28/2011(UTC), Linh_04 on 8/10/2016(UTC)
Sponsor
English Time
Desert
#2 Posted : Monday, October 4, 2010 12:14:23 PM(UTC)
Desert

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 12/16/2009(UTC)
Posts: 415
Location: Việt Nam

Thanks: 1919 times
Was thanked: 436 time(s) in 256 post(s)
Cho em xin lắc xăm nha thầy

1. I (try) to learn English for years. have tried

2. I (wait) for two hnours, but she (not come ) yet. have been wating / hasn't come
3. She (read) all the works of Dickens. How many have you (read)? has read / read
4. I (wait) hare nearly half an hour for my gir-friend Joana; do you think she (forget) to come? have waited (have been waiting) / has forget
5. Mary (rest) in the garden all day because she (be) ill. has rested / is
6. Although john (study) at the university for five years he (not get) his degree yet. has been studying / has not got
7. Jack (go) to switzeland for a holkiday; I never (be) there. has gone / has been
8. We (live) for the last five months, and just ( decide) to move. have lived / have decided
9. You alrerady (drink) 3 cups of tea since I (sit) here. have drunk / have been sitting
10. That book (lie) on the table for weeks. You (not read) it yet? has lied / have not been reading
11. You (be) asleep all the morning? I (ring) the bell for the last 5 minutes. have been / have been ringing
12. She (work) so hard this week that she (not have) time to go out. has been working / has not had
13. He (write) a novel for the last two months. But she (not finish) yet. has been writing / has finished
14. My watch (go) for three days and it (not run down) yet. has been going / has not run down
15. He (lose) his book. He (look) for it all the morning, but it (not turn) up yet. has lost / has looked / has not been turning
16. He (not be) here since Christmas. I wonder where he (live) sine then. has not been being / has been livingEdited by user Monday, October 4, 2010 5:03:20 PM(UTC)  | Reason: Not specified

 1 user thanked Desert for this useful post.
sunshine.smile on 7/21/2013(UTC)
wendy_bom
#3 Posted : Monday, October 4, 2010 5:10:18 PM(UTC)
wendy_bom

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 9/3/2010(UTC)
Posts: 328
Woman
Location: nghe an

Thanks: 424 times
Was thanked: 363 time(s) in 174 post(s)
Chia các động từ sau đây sang thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

1. I (try) to learn English for years. have tried

2. I (wait) for two hnours, but she (not come ) yet. have been waiting / has not come
3. She (read) all the works of Dickens. How many have you (read)? has read / read
4. I (wait) hare nearly half an hour for my gir-friend Joana; do you think she (forget) to come? have been waiting / has forgotten
5. Mary (rest) in the garden all day because she (be) ill. has been resting / has been ill
6. Although john (study) at the university for five years he (not get) his degree yet. has been studying / has not got
7. Jack (go) to switzeland for a holkiday; I never (be) there. has gone / have never been
8. We (live) for the last five months, and just ( decide) to move. have been living / has just decided
9. You alrerady (drink) 3 cups of tea since I (sit) here. have already drank / have sat
10. That book (lie) on the table for weeks. You (not read) it yet? has been lying / Haven't you read
11. You (be) asleep all the morning? I (ring) the bell for the last 5 minutes. Have you been / have been ringing
12. She (work) so hard this week that she (not have) time to go out. has been working / has not had
13. He (write) a novel for the last two months. But she (not finish) yet. has been writing / has not finished 
14. My watch (go) for three days and it (not run down) yet. has been going / has not run down
15. He (lose) his book. He (look) for it all the morning, but it (not turn) up yet. has lost / has been looking / has not turned
16. He (not be) here since Christmas. I wonder where he (live) sine then.
has not been / has been living

Cho em nộp bài nhé thầy Edited by user Wednesday, October 6, 2010 6:57:53 PM(UTC)  | Reason: Not specified

CỐ LÊN MÌNH ƠI
♫ ♪ ~Uông~ ♪ ♫
cucku
#4 Posted : Wednesday, October 6, 2010 6:39:11 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
KEY

 

1. I (try) to learn English for years, but I ( not succeed) yet. have been trying/ have not succeeded

2. I (wait) for two hours, but she (not come ) yet. have been waiting / hasn't come
3. She (read) all the works of Dickens. How many have you (read)? has read /have you  read  ( chỉ một kinh nghiệm từng xảy ra trong quá khứ không có thời gian xác định )
4. I (wait) hare nearly half an hour for my gir-friend Joana; do you think she (forget) to come? have been waiting  / has forgot
5. Mary (rest) in the garden all day because she (be) ill. has been resting / has been
6. Although john (study) at the university for five years he (not get) his degree yet. has been studying / has not got
7. Jack (go) to switzeland for a holkiday; he never (be) there. has gone / has never been
8. We (live) for the last five months, and just ( decide) to move. have been living / have just decided
9. You alrerady (drink) 3 cups of tea since I (sit) here. have already drunk / have been sitting
10. That book (lie) on the table for weeks. You (not read) it yet? has been lying  / haven't you read
11. You (be) asleep all the morning? I (ring) the bell for the last 5 minutes. have you been / have been ringing
12. She (work) so hard this week that she (not have) time to go out. has been working / has not had
13. He (write) a novel for the last two months. But she (not finish) yet. has been writing / has not finished
14. My watch (go) for three days and it (not run down) yet. has been going / has not run down
15. He (lose) his book. He (look) for it all the morning, but it (not turn) up yet. has lost / has been looking / has not  turned
16. He (not be) here since Christmas. I wonder where he (live) sine then. has not been  / has been livingEdited by user Wednesday, October 6, 2010 7:58:51 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 7 users thanked cucku for this useful post.
Desert on 10/7/2010(UTC), rt on 11/10/2010(UTC), bongbongmua on 1/31/2012(UTC), LinhTran004 on 7/30/2012(UTC), trontinbk3 on 2/16/2013(UTC), cutekidtanuyen on 7/15/2013(UTC), Linh_04 on 8/10/2016(UTC)
cucku
#5 Posted : Wednesday, October 6, 2010 7:57:09 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
Thầy đã chỉnh lại các chỗ sai rồi nhé. Trang web này nãy giờ cứ bị out liên tục. Thầy lấy bài của Desert để sửa nhưng bị out hoài nên sót mấy chỗ

9. You alrerady (drink) 3 cups of tea since I (sit) here. have already drunk / have been sitting

Sau since nếu là một thời điểm thì dùng quá khứ đơn, nhưng nếu một sự việc kéo dài đến hiện tại thì dùng HTHTTDEdited by user Wednesday, October 6, 2010 8:00:49 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 2 users thanked cucku for this useful post.
wendy_bom on 10/7/2010(UTC), Desert on 10/7/2010(UTC)
Desert
#6 Posted : Thursday, October 7, 2010 5:31:26 AM(UTC)
Desert

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 12/16/2009(UTC)
Posts: 415
Location: Việt Nam

Thanks: 1919 times
Was thanked: 436 time(s) in 256 post(s)
Em xin lỗi thầy ạ, làm sai nhiều quá, hjx . Àh, còn Câu 4 nữa thầy ơi, em quên chia Cột 3 cột cho (Forget), thầy quên chỉnh lại rồi.cucku
#7 Posted : Thursday, October 7, 2010 6:54:57 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
Em xin lỗi thầy ạ, làm sai nhiều quá, hjx . Àh, còn Câu 4 nữa thầy ơi, em quên chia Cột 3 cột cho (Forget), thầy quên chỉnh lại rồi.

Cột 3 của forget cũng có thể dùng forgot mà. Nói chung, bài này chú ý khi gặp các hành động có dấu hiệu : yet, already, just,never, số lần ..... thì không dùng tiếp diễn được, còn các hành động kéo dài đến hiện tại thì đều dùng tiếp diễn.

Cũng nên chú ý là ở đây người ta đều cho 2 câu, câu đầu chỉ sự liên tục, kéo dài, câu sau thì dùng, never, just, yet ..khi đó câu đầu sẽ dùng tiếp diễn. Nhưng nếu người ta chỉ cho câu đầu thôi thì có thể dùng cả 2 thì đều được nhé.VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 3 users thanked cucku for this useful post.
Desert on 10/7/2010(UTC), bongbongmua on 1/31/2012(UTC), cutekidtanuyen on 7/15/2013(UTC)
Desert
#8 Posted : Thursday, October 7, 2010 3:17:47 PM(UTC)
Desert

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 12/16/2009(UTC)
Posts: 415
Location: Việt Nam

Thanks: 1919 times
Was thanked: 436 time(s) in 256 post(s)
Cột 3 của forget cũng có thể dùng forgot mà. Nói chung, bài này chú ý khi gặp các hành động có dấu hiệu : yet, already, just,never, số lần ..... thì không dùng tiếp diễn được, còn các hành động kéo dài đến hiện tại thì đều dùng tiếp diễn.


Cũng nên chú ý là ở đây người ta đều cho 2 câu, câu đầu chỉ sự liên tục, kéo dài, câu sau thì dùng, never, just, yet ..khi đó câu đầu sẽ dùng tiếp diễn. Nhưng nếu người ta chỉ cho câu đầu thôi thì có thể dùng cả 2 thì đều được nhé.

 

Vậy mà từ trước giờ em chỉ biết có mỗi trường hợp Forgotten, không ngờ trong cái rủi có cái may Smile). Ah cảm ơn thầy nhiều ạ, vậy là em biết thêm được vài điều mới rồi. Trước giờ em rất sợ chia thì, nhất là HTHT với HTHTTD, QKHT với QKHTTD. Cứ lẫn lộn hoài 1 user thanked Desert for this useful post.
bongbongmua on 1/31/2012(UTC)
minhthu1
#9 Posted : Saturday, October 23, 2010 5:08:19 AM(UTC)
minhthu1

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 10/21/2010(UTC)
Posts: 35
Location: minhthu1

Thanks: 16 times
Was thanked: 46 time(s) in 17 post(s)
Cho bài tập tiếp i thầy!!!!!!
cucku
#10 Posted : Wednesday, November 10, 2010 3:29:16 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
Tiếp nè:

 Put each verb in brackets into either the present perfect simple or the present
perfect continuous.


a) Someone (eat)  all the cakes. I'll have to buy some more.
b) What (you buy) your mother for her birthday?
c) My throat is really sore. I (sing) all evening.
d) Bin (learn) English, but he finds it difficult.
e) How many people (you invite) to your party?
f) Those two dogs (sit) on that couch for the last hour.
g) It (rain) all day! Why can't it stop?
h) Mary (wear) twelve different dresses in the past week!
i) I (do) everything you asked. What should I do now?
j) They (try) to find a house for ages,
but they can't find one they can afford.VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 2 users thanked cucku for this useful post.
Desert on 11/10/2010(UTC), wendy_bom on 11/18/2010(UTC)
Desert
#11 Posted : Wednesday, November 10, 2010 3:52:25 PM(UTC)
Desert

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 12/16/2009(UTC)
Posts: 415
Location: Việt Nam

Thanks: 1919 times
Was thanked: 436 time(s) in 256 post(s)
Thầy ơi, Em xin nộp bài ạ

a) Someone (eat)  all the cakes. I'll have to buy some more. Has eaten
b) What (you buy) your mother for her birthday? have you bought
c) My throat is really sore. I (sing) all evening. have sung
d) Bin (learn) English, but he finds it difficult. has learned
e) How many people (you invite) to your party? have you invited
f) Those two dogs (sit) on that couch for the last hour. have been sitting
g) It (rain) all day! Why can't it stop? has been raining
h) Mary (wear) twelve different dresses in the past week! has worn
i) I (do) everything you asked. What should I do now? have done
j) They (try) to find a house for ages, but they can't find one they can afford.
have been tryingEdited by user Sunday, November 21, 2010 8:18:06 AM(UTC)  | Reason: Not specified

 1 user thanked Desert for this useful post.
rt on 11/17/2010(UTC)
wendy_bom
#12 Posted : Wednesday, November 17, 2010 12:07:41 PM(UTC)
wendy_bom

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 9/3/2010(UTC)
Posts: 328
Woman
Location: nghe an

Thanks: 424 times
Was thanked: 363 time(s) in 174 post(s)
Tiếp nè:

 Put each verb in brackets into either the present perfect simple or the present
perfect continuous.


a) Someone (eat) has eaten  all the cakes. I'll have to buy some more.
b) What (you buy) have you bought your mother for her birthday?
c) My throat is really sore. I (sing) have been singing all evening.
d) Bin (learn) has learned English, but he finds it difficult.
e) How many people (you invite) have you invited to your party?
f) Those two dogs (sit) have been sitting on that couch for the last hour.
g) It (rain) has been raining all day! Why can't it stop?
h) Mary (wear) has worn twelve different dresses in the past week!
i) I (do) have done everything you asked. What should I do now?
j) They (try) have been trying to find a house for ages,
but they can't find one they can afford.

 

thầy check hộ em nhéCỐ LÊN MÌNH ƠI
♫ ♪ ~Uông~ ♪ ♫
nhuhvnh
#13 Posted : Thursday, November 18, 2010 4:35:31 AM(UTC)
nhuhvnh

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 11/16/2010(UTC)
Posts: 7
Location: Nam Định

Thanks: 11 times
Was thanked: 4 time(s) in 3 post(s)
Chia các động từ sau đây sang thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
1. I (try) have been trying to learn English for years. Nhan manh ban than hanh dong nen dung thi HTHTTD
2. I (wait) have been waiting for two hnours, but she (not come) hasn’t come yet.
3. She (read) has read all the works of Dickens. How many have you read (read)?
4. I (wait) have been waiting hare nearly half an hour for my gir-friend Joana; do you think she (forget) has forgot to come?
5. Mary (rest) has been resting in the garden all day because she (be) has been ill.
6. Although john (study) has been studying at the university for five years he (not get) has not got his degree yet.
7. Jack (go) has gone to switzeland for a holkiday; I never (be) have been there.
8. We (live) have been living for the last five months, and have just decided (decide) to move.
9. You (drink) have already been drinking 3 cups of tea since I (sit) have sit here.
10. That book (lie) has been lieing on the table for weeks. Haven’t ever You read (not read) it yet?
11. You (be) have been asleep all the morning? I (ring) have ring the bell for the last 5 minutes.
12. She (work) has been working so hard this week that she (not have) hasn’t had time to go out.
13. He (write) has been writing a novel for the last two months. But she (not finish) has not finished yet.
14. My watch (go) has been going for three days and it (not run down) has not run down yet.
15. He (lose) has lost his book. He (look) has been looking for it all the morning, but it (not turn) has not turned up yet.
16. He (not be) has been here since Christmas. I wonder where he (live) has been living sine then
a) Someone (eat) has been eating all the cakes. I'll have to buy some more.
b) What (you buy) have you bought your mother for her birthday?
c) My throat is really sore. I (sing) have been singing all evening.
d) Bin (learn) has been learning English, but he finds it difficult.
e) How many people have you invited (you invite) to your party?
f) Those two dogs (sit) have been sitting on that couch for the last hour.
g) It (rain) has been raining all day! Why can't it stop?
h) Mary (wear) has been wearing twelve different dresses in the past week!
i) I (do) have been doing everything you asked. What should I do now?
j) They (try) have been trying to find a house for ages,
but they can't find one they can afford.
Thay oi em nop bai. Day la bai lam dau tien cua em. Thay co the noi ro hon khi nao thi dung HTHT, khi nao dung HTHTTD khong a. Em thay hai loai cau nay rat kho phan biet. Em cam on thay nhieu.
 1 user thanked nhuhvnh for this useful post.
cucku on 1/11/2011(UTC)
wendy_bom
#14 Posted : Wednesday, December 1, 2010 7:07:32 AM(UTC)
wendy_bom

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 9/3/2010(UTC)
Posts: 328
Woman
Location: nghe an

Thanks: 424 times
Was thanked: 363 time(s) in 174 post(s)
thầy ui, thầy quên topic này rùi sao ?CỐ LÊN MÌNH ƠI
♫ ♪ ~Uông~ ♪ ♫
Kenvin9
#15 Posted : Tuesday, May 15, 2012 6:39:17 AM(UTC)
Kenvin9

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 2/29/2012(UTC)
Posts: 7
Location: Vn

Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)

1. I have tried to learn English for years.

2. I have been waiting for two hours, but she hasn't come yet.
3. She has read all the works of Dickens. How many have you read?
4. I have been waiting hare nearly half an hour for my gir-friend Joana; do you think she has forgoten to come?
5. Mary has been resting in the garden all day because she has been ill.
6. Although john has studied
has been studying at the university for five years he hasn't got his degree yet.
7. Jack has gone to switzeland for a holkiday; I have never been there.
8. We have been living for the last five months, and have just decided to move.
9. You have been alrerady drinking
have already drunk 3 cups of tea since I have sat have been sitting here.
10. That book has lain
has been lying  on the table for weeks. haven't you read it yet?
11. have you been asleep all the morning? I had rung
have been ringing the bell for the last 5 minutes.
12. She has worked
has been working so hard this week that she hasn't had time to go out.
13. He has written
has been writing a novel for the last two months. But she hasn't finished yet.
14. My watch has gone
has been going for three days and it hasn't run down yet.
15. He has lost his book. He has been looking for it all the morning, but it hasn't turned up yet.
16. He hasn't been here since Christmas. I wonder where he has lived 
has been living sine then.


Edited by user Tuesday, May 15, 2012 6:48:24 AM(UTC)  | Reason: Not specified

qlnavn
#16 Posted : Monday, July 30, 2012 2:54:38 PM(UTC)
qlnavn

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 7/30/2012(UTC)
Posts: 3

Thanks: 3 times
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)

1.Thầy ơi, ở bài tập đầu tiên thầy nói :"Cũng nên chú ý là ở đây người ta đều cho 2 câu, câu đầu chỉ sự liên tục, kéo dài, câu sau thì dùng, never, just, yet ..khi đó câu đầu sẽ dùng tiếp diễn. Nhưng nếu người ta chỉ cho câu đầu thôi thì có thể dùng cả 2 thì đều được nhé".

Vậy ở câu 7. Jack (go) to switzeland for a holkiday; he never (be) there. has gone / has never been

em dùng has been going được không thầy?

2. thầy giảng lại giúp em câu  12. She (work) so hard this week that she (not have) time to go out. has been working / has not had

trong câu có this week, có nghĩa là nó đã chấm dứt trong tuần này, không tiếp diễn nữa tại sao dùng hthttd


cucku
#17 Posted : Monday, July 30, 2012 5:44:37 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

qlnavn wrote:

1.Thầy ơi, ở bài tập đầu tiên thầy nói :"Cũng nên chú ý là ở đây người ta đều cho 2 câu, câu đầu chỉ sự liên tục, kéo dài, câu sau thì dùng, never, just, yet ..khi đó câu đầu sẽ dùng tiếp diễn. Nhưng nếu người ta chỉ cho câu đầu thôi thì có thể dùng cả 2 thì đều được nhé".

Vậy ở câu 7. Jack (go) to switzeland for a holkiday; he never (be) there. has gone / has never been

em dùng has been going được không thầy? Cũng tạm được thôi chứ không được lắm vì không có yếu tố nào nhấn mạnh

2. thầy giảng lại giúp em câu  12. She (work) so hard this week that she (not have) time to go out. has been working / has not had

trong câu có this week, có nghĩa là nó đã chấm dứt trong tuần này, không tiếp diễn nữa tại sao dùng hthttd

Không có qui định nào không kéo dài nữa mà không dùng tiếp diễn, chỉ cần biết có kéo dài đến hiện tại là dùng tiếp diễn được rồi. Mà câu này không có ý nào nói nó không tiếp diễn nữa đâu nhé.


VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


star_102
#18 Posted : Sunday, June 23, 2013 2:30:09 PM(UTC)
star_102

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 12/31/2012(UTC)
Posts: 58
Viet Nam
Location: ĐăkLăk

Thanks: 95 times
Was thanked: 52 time(s) in 40 post(s)
S thầy k đưa key ạ
Nhóm 1
MÃ SỐ 105-96
cucku
#19 Posted : Monday, July 1, 2013 1:24:31 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)


KEY


Tiếp nè:

 Put each verb in brackets into either the present perfect simple or the present
perfect continuous.


a) Someone (eat) has eaten  all the cakes. I'll have to buy some more.
All the cakes => Số lượng nên không dùng tiếp diễn.

b) What (you buy) have you bought your mother for her birthday?
Dịch nghĩa thấy sự việc đã hoàn tất nên không dùng tiếp diễn.

c) My throat is really sore. I (sing) have been singing all evening.
All evening => Kéo dài


d) Bin (learn) has been learning English, but he finds it difficult.
Finds it difficult => Động từ finds chia ở HT cho thấy việc học đó còn kéo dài đến HT.

So sánh:
I've written my homework. Now I can watch TV. => Hành động viết đã hoàn tất.


e) How many people (you invite) have you invited to your party?
How many => Số lượng nên không dùng tiếp diễn.

f) Those two dogs (sit) have been sitting on that couch for the last hour.
For the last hour => Kéo dài đến thời điểm nói.

g) It (rain) has been raining all day! Why can't it stop?
All day + Can't stop => Suốt ngày, đến giờ vẫn đang mưa.

h) Mary (wear) has worn twelve different dresses in the past week!
Twelve => Số lượng nên không dùng tiếp diễn.

i) I (do) have done everything you asked. What should I do now?

Dịch nghĩa thấy sự việc đã hoàn tất nên không dùng tiếp diễn.

j) They (try) have been trying to find a house for ages, but they can't find one they can afford.
For ages + can't => Kéo dài đến HT vẫn chưa chấm dứt.
So sánh:
They tried to find a new house for ages, but then they decided not to find one and live in their old house.
Hành động find không còn kéo dài đến HT.

 


VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 2 users thanked cucku for this useful post.
Desert on 7/1/2013(UTC), manh408 on 8/5/2013(UTC)
Linh_04
#20 Posted : Wednesday, August 10, 2016 12:50:18 AM(UTC)
Linh_04

Rank: Distinguished Member

Groups: Member
Joined: 8/1/2016(UTC)
Posts: 27

Thanks: 2 times
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Originally Posted by: cucku Go to Quoted Post

Tiếp nè:

 Put each verb in brackets into either the present perfect simple or the present
perfect continuous.


a) Someone (eat)  all the cakes. I'll have to buy some more.
has been eating (kq là hết tất cả bánh) THHTTD
b) What (you buy) your mother for her birthday?
have you bought ( con kg biết giải thích)
c) My throat is really sore. I (sing) all evening.
have been singing (kq la đau họng)
d) Bin (learn) English, but he finds it difficult.
has been learning (qk là thấy khó)
e) How many people (you invite) to your party?
have you invited (Con kg biết gthich)
f) Those two dogs (sit) on that for the last hour.
have been sitting
g) It (rain) all day! Why can't it stop?
has been raining
h) Mary (wear) twelve different dresses in the past week!
has been wearing
i) I (do) everything you asked. What should I do now?
have done
j) They (try) to find a house for ages, but they can't find one they can afford.
have been trying


Linh_04
#21 Posted : Wednesday, August 10, 2016 12:56:26 AM(UTC)
Linh_04

Rank: Distinguished Member

Groups: Member
Joined: 8/1/2016(UTC)
Posts: 27

Thanks: 2 times
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Originally Posted by: Linh_04 Go to Quoted Post
Originally Posted by: cucku Go to Quoted Post

Tiếp nè:

 Put each verb in brackets into either the present perfect simple or the present
perfect continuous.


a) Someone (eat)  all the cakes. I'll have to buy some more.
has been eating (kq là hết tất cả bánh) THHTTD
b) What (you buy) your mother for her birthday?
have you bought ( con kg biết giải thích)
c) My throat is really sore. I (sing) all evening.
have been singing (kq la đau họng)
d) Bin (learn) English, but he finds it difficult.
has been learning (qk là thấy khó)
e) How many people (you invite) to your party?
have you invited (Con kg biết gthich)
f) Those two dogs (sit) on that for the last hour.
have been sitting
g) It (rain) all day! Why can't it stop?
has been raining
h) Mary (wear) twelve different dresses in the past week!
has been wearing
i) I (do) everything you asked. What should I do now?
have done
j) They (try) to find a house for ages, but they can't find one they can afford.
have been trying


    Huhu. Con nộp bài xong thấy thầy giải thích rồi. Con biết thêm là số lượng kg chia HTHTTD. (vì con chưa được học ạ)
Linh_04
#22 Posted : Wednesday, August 10, 2016 1:21:29 AM(UTC)
Linh_04

Rank: Distinguished Member

Groups: Member
Joined: 8/1/2016(UTC)
Posts: 27

Thanks: 2 times
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Originally Posted by: cucku Go to Quoted Post

qlnavn wrote:

 7. Jack (go) to switzeland for a holkiday; he never (be) there. has gone / has never been

em dùng has been going được không thầy? Cũng tạm được thôi chứ không được lắm vì không có yếu tố nào nhấn mạnh" Vì thầy nói câu này: Cũng nên chú ý là ở đây người ta đều cho 2 câu, câu đầu chỉ sự liên tục, kéo dài, câu sau thì dùng, never, just, yet ..khi đó câu đầu sẽ dùng tiếp diễn. Nhưng nếu người ta chỉ cho câu đầu thôi thì có thể dùng cả 2 thì đều được nhé".
nên đáp án là has been going có bị trừ điểm không ạ vì có 2 câu mà. Thầy giảng lại con với ạ
2. thầy giảng lại giúp em câu  12. She (work) so hard this week that she (not have) time to go out. has been working / has not had

trong câu có this week, có nghĩa là nó đã chấm dứt trong tuần này, không tiếp diễn nữa tại sao dùng hthttd

Không có qui định nào không kéo dài nữa mà không dùng tiếp diễn, chỉ cần biết có kéo dài đến hiện tại là dùng tiếp diễn được rồi. Mà câu này không có ý nào nói nó không tiếp diễn nữa đâu nhé.


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 4,474 Yesterday: 24,575 Total: 71,459,960