englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


lelinh1810
#1 Posted : Saturday, January 23, 2010 1:10:58 PM(UTC)
lelinh1810

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 12/6/2009(UTC)
Posts: 16
Location: Ha Tinh

Thanks: 12 times
Was thanked: 3 time(s) in 3 post(s)

In the end - At the end

Cách dùng của hai cụm từ naỳ có khác nhau không và khác nhau ở chỗ nào, xin mọi người chỉ giúp!!

Sponsor
English Time
thanhtruc_panda
#2 Posted : Saturday, January 23, 2010 3:26:39 PM(UTC)
thanhtruc_panda

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/31/2008(UTC)
Posts: 2,041
Location: Sài Gòn

Thanks: 314 times
Was thanked: 630 time(s) in 324 post(s)

lelinh1810 wrote:

In the end - At the end

Cách dùng của hai cụm từ naỳ có khác nhau không và khác nhau ở chỗ nào, xin mọi người chỉ giúp!!

=>

In the end, ... = Finally, ... = Rốt cuộc, ...

At the end of + something

Edited by user Saturday, January 23, 2010 3:27:50 PM(UTC)  | Reason: Not specified

vthung
#3 Posted : Saturday, January 23, 2010 4:55:21 PM(UTC)
vthung

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/14/2010(UTC)
Posts: 901
Man
Viet Nam
Location: TN City

Thanks: 292 times
Was thanked: 1492 time(s) in 599 post(s)
lelinh1810 wrote:

 

In the end - At the end

Cách dùng của hai cụm từ naỳ có khác nhau không và khác nhau ở chỗ nào, xin mọi người chỉ giúp!!

1/ at the end (of something) = at the time when something ends. For examples:

*At the end of January/the month/the match/the film/the course/the concert
- I’m going away at the end of January/at the end of the month.
- At the end of the concert, there was great applause.
- All the play shook hands at the end of the match.
*You cannot say ‘in the end of something. So you cannot say ‘in the end of January’ or 'in the end of the concert’.
*The opposite of at the end is at the beginning:
*At the beginning of January; at the beginning of the concert
 
2/ In the end = finally
*We use in the end when we say what the final result of a situation was:
- We had a lot of problems with our car. In the end we sold it and bought another one. (= finally we sold it)
- He got more and more angry. In the end he just walked out of the room.
Jim couldn’t decide where to go for his holidays. He didn’t go anywhere in the end.
*The opposite of in the end is usually at first, in the beginning:
At first we didn’t like each other very much, but in the end we became good friends.
 
Như vậy:
- Điểm chung là, cả hai đều là cụm giới từ (gồm giới từ + danh từ), cũng có thể cùng nghĩa là ‘vào lúc cuối’.
- Khác nhau là:
+ in the end đóng vai trò như là trạng từ, không phát triển thêm nữa, vì bản thân nó đã đủ nghĩa. Tuy nhiên, nghĩa của nó lại phải có tình huống để được hiểu, nên nó thường xuất hiện ít nhất với 2 câu hoặc 2 mệnh đề, như các ví dụ trên thể hiện.

+ at the end nghe chừng còn thiếu nghĩa, trả lời cho câu hỏi ‘vào cuối cái gì/sự kiện nào?’, do đó cần có of something bổ nghĩa phía sau. Cả cụm at the end of something là đã đủ nghĩa diễn tả thời gian cụ thể, nên không cần tình huống dẫn dắt, nên nó được dùng với chỉ một câu đơn là đủ, như các ví dụ trên thể hiện. Dù sao, at the end of something cũng đóng vai trò như một trạng ngữ chỉ thời gian mà thôi.

 

 

Edited by user Sunday, March 21, 2010 5:06:58 PM(UTC)  | Reason: Not specified

 1 user thanked vthung for this useful post.
manhthieugia95 on 10/23/2012(UTC)
lelinh1810
#4 Posted : Sunday, January 24, 2010 2:22:49 AM(UTC)
lelinh1810

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 12/6/2009(UTC)
Posts: 16
Location: Ha Tinh

Thanks: 12 times
Was thanked: 3 time(s) in 3 post(s)

 

Lời giải thích rất cụ thể.. Mình đã hiểu rõ bản chất rồi.  Cảm ơn 2 bạn nhiều!

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 16,094 Yesterday: 28,649 Total: 70,546,413