englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


admin
#1 Posted : Saturday, August 8, 2009 5:17:59 PM(UTC)
admin

Rank: Administration

Groups: Administrators, ETF Admin (English Time Forum)
Joined: 9/26/2005(UTC)
Posts: 328

Thanks: 21 times
Was thanked: 314 time(s) in 64 post(s)

 

Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với mỗi câu cho sẵn sau đây:
 
1. I was very impressed by his performance.
            A. I found his performance very impressed.
            B. I found I impressed him very much in the performance.
            C. I found his performance very impressing.
            D. I found that his performance was very impressed.
 
2. If you have bars on your windows, people can’t break into your house.
            A. Having bars on your windows, people can break into your house.
            B. Having bars on your windows prevents people from breaking into your house.
            C. Having bars on your windows prevents people not breaking into your house.
            D. Having bars on your windows, people can’t break into your house.
 
3. The truth only came out on the publication of the professor’s personal diaries.
            A. Only when the professor’s personal diaries were published, did the truth come out.
            B. Only when were the professor’s personal diaries published, the truth came out.
            C. Only when the professor’s personal diaries were published, did the truth came out.
            D. Only when the professor’s personal diaries published, did the truth come out.
 
4. It’s such a pity your cousin can’t come as well.
            A. If only your cousin could come as well.
            B. If only your cousin can come as well.
            C. If only can your cousin come as well.
            D. If only could your cousin come as well.
 
5. Just after solving one problem, I was faced with another.
            A. Hardly I had solved one problem when was I faced with another.
            B. Hardly just after had I solved one problem when I was faced with another.
            C. Hardly had I solved one problem just after I was faced with another.
            D. Hardly had I solved one problem when I was faced with another.
 
6. He got down to writing an email as soon as he returned from his walk.
            A. No sooner had he returned from his walk then he got down to writing.
            B. No sooner did he returned from his walk than he had got down to writing.
            C. No sooner had he returned from his walk than he got down to writing.         
            D. No sooner he returned from his walk than did he get down to writing.
 
7. John did not celebrate a party until he received the offer of promotion in writing.
            A. Not until did John receive the offer of promotion in writing, did he celebrate a party.
            B. Not until John received the offer of promotion in writing, did he celebrate a party.
            C. Not until John did receive the offer of promotion in writing, he celebrated a party.
            D. Not until John received the offer of promotion in writing, did he celebrated a party.
 
8. Our trainees learn a lot about how to behave in a situation like this.
            A. Only in a situation like this do our trainees learn a lot about how to behave.
            B. Only in a situation like this our trainees learn a lot about how to behave.
            C. Only do our trainees learn a lot about how to behave in a situation like this.
            D. Only our trainees learn a lot about how to behave in a situation like this.
 
9. It is a pity that the TV packed up. We can’t watch the football match now.
            A. If the TV didn’t packed up now, we could have watched the football.
            B. If the TV hadn’t packed up, we could have watched the football now.
            C. If the TV didn’t pack up, we could watch the football now.
            D. If the TV hadn’t packed up, we could watch the football now.
 
10. Even though I admire his courage, I think he is foolish.
            A. Much as I admire his courage, but I think he is foolish.
            B. Much of his courage I admire, I think he is foolish.
            C. Much as I admire his courage, I think he is foolish.
            D. Much I admire his courage, I think he is foolish.

Các anh chị đã học lý thuyết biến đổi câu (Sentence Transfomation) và làm bài tập áp dụng trên lớp. Bài tập trên được xem là bài ôn trước khi các anh chị làm những câu khó nhận ra so với lý thuyết.

Happy studying!

NTK

 

Edited by user Monday, August 10, 2009 1:20:59 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Sponsor
English Time
ChipChip
#2 Posted : Sunday, August 9, 2009 2:29:45 AM(UTC)
ChipChip

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 8/8/2009(UTC)
Posts: 14
Location: Viet nam

Chào thầy Cucku,

 

Em đã làm xong, nhờ thầy sửa giùm.

 

Cám ơn thầy,

ChipChip

 

Chn phương án (A hoc B, C, D) ng vi câu có nghĩa gn nht vi mi câu cho sn sau đây:
 

1. I was very impressed by his performance.
            A. I found his performance very impressed.

            B. I found I impressed him very much in the performance.

            C. I found his performance very impressing.

            D. I found that his performance was very impressed.

 

2. If you have bars on your windows, people can’t break into your house.

            A. Having bars on your windows, people can break into your house.

            B. Having bars on your windows prevents people from breaking into your house.

            C. Having bars on your windows prevents people not breaking into your house.

            D. Having bars on your windows, people can’t break into your house.

 

3. The truth only came out on the publication of the professor’s personal diaries.

            A. Only when the professor’s personal diaries were published, did the truth come out.

            B. Only when were the professor’s personal diaries published, the truth came out.

            C. Only when the professor’s personal diaries were published, did the truth came out.

            D. Only when the professor’s personal diaries published, did the truth come out.

 

4. It’s such a pity your cousin can’t come as well.

            A. If only your cousin could come as well.

            B. If only your cousin can come as well.

            C. If only can your cousin come as well.

            D. If only could your cousin come as well.

 

5. Just after solving one problem, I was faced with another.

            A. Hardly I had solved one problem when was I faced with another.

            B. Hardly just after had I solved one problem when I was faced with another.

            C. Hardly had I solved one problem just after I was faced with another.

            D. Hardly had I solved one problem when I was faced with another.

 

6. He got down to writing an email as soon as he returned from his walk.

            A. No sooner had he returned from his walk then he got down to writing.

            B. No sooner did he returned from his walk than he had got down to writing.

            C. No sooner had he returned from his walk than he got down to writing.         

            D. No sooner he returned from his walk than did he get down to writing.

 

7. John did not celebrate a party until he received the offer of promotion in writing.

            A. Not until did John receive the offer of promotion in writing, did he celebrate a party.

            B. Not until John received the offer of promotion in writing, did he celebrate a party.

            C. Not until John did receive the offer of promotion in writing, he celebrated a party.

            D. Not until John received the offer of promotion in writing, did he celebrated a party.

 

 

 

8. Our trainees learn a lot about how to behave in a situation like this.

            A. Only in a situation like this do our trainees learn a lot about how to behave.

            B. Only in a situation like this our trainees learn a lot about how to behave.

            C. Only do our trainees learn a lot about how to behave in a situation like this.

            D. Only our trainees learn a lot about how to behave in a situation like this.

 

9. It is a pity that the TV packed up. We can’t watch the football match now.

            A. If the TV didn’t packed up now, we could have watched the football.

            B. If the TV hadn’t packed up, we could have watched the football now.

            C. If the TV didn’t pack up, we could watch the football now.

            D. If the TV hadn’t packed up, we could watch the football now.

 

10. Even though I admire his courage, I think he is foolish.

            A. Much as I admire his courage, but I think he is foolish.

            B. Much of his courage I admire, I think he is foolish.

            C. Much as I admire his courage, I think he is foolish.

            D. Much I admire his courage, I think he is foolish.

Edited by user Sunday, August 9, 2009 4:09:45 AM(UTC)  | Reason: Not specified

minhtt
#3 Posted : Sunday, August 9, 2009 3:49:49 AM(UTC)
minhtt

Rank: Distinguished Member

Groups: Member
Joined: 7/11/2009(UTC)
Posts: 22

admin wrote:

 

Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với mỗi câu cho sẵn sau đây:
 
1. I was very impressed by his performance.
            A. I found his performance very impressed.
            B. I found I impressed him very much in the performance.
            C. I found his performance very impressing.
            D. I found that his performance was very impressed.
 
2. If you have bars on your windows, people can’t break into your house.
            A. Having bars on your windows, people can break into your house.
            B. Having bars on your windows prevents people from breaking into your house.
            C. Having bars on your windows prevents people not breaking into your house.
            D. Having bars on your windows, people can’t break into your house.
 
3. The truth only came out on the publication of the professor’s personal diaries.
            A. Only when the professor’s personal diaries were published, did the truth come out.
            B. Only when were the professor’s personal diaries published, the truth came out.
            C. Only when the professor’s personal diaries were published, did the truth came out.
            D. Only when the professor’s personal diaries published, did the truth come out.
 
4. It’s such a pity your cousin can’t come as well.
            A. If only your cousin could come as well.
            B. If only your cousin can come as well.
            C. If only can your cousin come as well.
            D. If only could your cousin come as well.
 
5. Just after solving one problem, I was faced with another.
            A. Hardly I had solved one problem when was I faced with another.
            B. Hardly just after had I solved one problem when I was faced with another.
            C. Hardly had I solved one problem just after I was faced with another.
            D. Hardly had I solved one problem when I was faced with another.
 
6. He got down to writing an email as soon as he returned from his walk.
            A. No sooner had he returned from his walk then he got down to writing.
            B. No sooner did he returned from his walk than he had got down to writing.
            C. No sooner had he returned from his walk than he got down to writing.         
            D. No sooner he returned from his walk than did he get down to writing.
 
7. John did not celebrate a party until he received the offer of promotion in writing.
            A. Not until did John receive the offer of promotion in writing, did he celebrate a party.
            B. Not until John received the offer of promotion in writing, did he celebrate a party.
            C. Not until John did receive the offer of promotion in writing, he celebrated a party.
            D. Not until John received the offer of promotion in writing, did he celebrated a party.
 
8. Our trainees learn a lot about how to behave in a situation like this.
            A. Only in a situation like this do our trainees learn a lot about how to behave.
            B. Only in a situation like this our trainees learn a lot about how to behave.
            C. Only do our trainees learn a lot about how to behave in a situation like this.
            D. Only our trainees learn a lot about how to behave in a situation like this.
 
9. It is a pity that the TV packed up. We can’t watch the football match now.
            A. If the TV didn’t packed up now, we could have watched the football.
            B. If the TV hadn’t packed up, we could have watched the football now.
            C. If the TV didn’t pack up, we could watch the football now.
            D. If the TV hadn’t packed up, we could watch the football now.
 
10. Even though I admire his courage, I think he is foolish.
            A. Much as I admire his courage, but I think he is foolish.
            B. Much of his courage I admire, I think he is foolish.
            C. Much as I admire his courage, I think he is foolish.
            D. Much I admire his courage, I think he is foolish.

Các anh chị đã học lý thuyết biến đổi câu (Sentence Transfomation) và làm bài tập áp dụng trên lớp. Bài tập trên được xem là bài ôn trước khi các anh chị làm những câu khó nhận ra so với lý thuyết.

Happy studying!

NTK

 

cucku
#4 Posted : Monday, August 10, 2009 1:19:44 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24707 time(s) in 7404 post(s)
Sửa bài cho chị minhtt ( bài của anh/chị ChipChip không sai câu nào)

1. I was very impressed by his performance.
            A. I found his performance very impressed.
            B. I found I impressed him very much in the performance.
            C. I found his performance very impressing.
            D. I found that his performance was very impressed.
 
2. If you have bars on your windows, people can’t break into your house.
            A. Having bars on your windows, people can break into your house.( sai vì khác chủ từ mà lại rút gọn)
            B. Having bars on your windows prevents people from breaking into your house.
            C. Having bars on your windows prevents people not breaking into your house.( sai vì dư not)
            D. Having bars on your windows, people can’t break into your house.
Prevent + người + Ving : ngăn không cho ai làm gì đó ( trong bản thân cấu trúc này đã mang nghĩa "không" rồi nên không dùng not nữa) => loại câu A và C .Câu A thì sai nghĩa so với câu đề cho. Chị cũng lưu ý là câu đầu chỉ bỏ chủ từ được khi nào chủ từ 2 câu giống nhau.
Ví dụ:
When Mary met me, I gave her a book.
=> Meeting me, I gave her a book. Sai, vì chủ từ 2 câu khác nhau
when I saw the dog, I ran away
=> Seeing the dog, I ran away. Đúng, vì chủ từ 2 câu giống nhau
 
 
3. The truth only came out on the publication of the professor’s personal diaries.
            A. Only when the professor’s personal diaries were published, did the truth come out.
            B. Only when were the professor’s personal diaries published, the truth came out.
            C. Only when the professor’s personal diaries were published, did the truth came out.
            D. Only when the professor’s personal diaries published, did the truth come out.
 
4. It’s such a pity your cousin can’t come as well.
            A. If only your cousin could come as well.
            B. If only your cousin can come as well.
            C. If only can your cousin come as well.
            D. If only could your cousin come as well.
 
5. Just after solving one problem, I was faced with another.
            A. Hardly I had solved one problem when was I faced with another.
            B. Hardly just after had I solved one problem when I was faced with another.
            C. Hardly had I solved one problem just after I was faced with another.
            D. Hardly had I solved one problem when I was faced with another.
 
6. He got down to writing an email as soon as he returned from his walk.
            A. No sooner had he returned from his walk then he got down to writing.
            B. No sooner did he returned from his walk than he had got down to writing.
            C. No sooner had he returned from his walk than he got down to writing.         
            D. No sooner he returned from his walk than did he get down to writing.
 
7. John did not celebrate a party until he received the offer of promotion in writing.
            A. Not until did John receive the offer of promotion in writing, did he celebrate a party.
            B. Not until John received the offer of promotion in writing, did he celebrate a party.
            C. Not until John did receive the offer of promotion in writing, he celebrated a party.
            D. Not until John received the offer of promotion in writing, did he celebrated a party.
 
8. Our trainees learn a lot about how to behave in a situation like this.
            A. Only in a situation like this do our trainees learn a lot about how to behave.
            B. Only in a situation like this our trainees learn a lot about how to behave.( sai vì không có đảo ngữ)
            C. Only do our trainees learn a lot about how to behave in a situation like this.
            D. Only our trainees learn a lot about how to behave in a situation like this.( sai vì không có đảo ngữ)
Chị nhớ khi only đứng đầu thì có đảo ngữ là đúng rồi đó, tuy nhiên only nếu có cụm từ theo sau thì phải đi với hết cụm từ rồi mới có đảo ngữ nhé
 
 
9. It is a pity that the TV packed up. We can’t watch the football match now.
            A. If the TV didn’t packed up now, we could have watched the football.
            B. If the TV hadn’t packed up, we could have watched the football now.
            C. If the TV didn’t pack up, we could watch the football now.
            D. If the TV hadn’t packed up, we could watch the football now.
 
10. Even though I admire his courage, I think he is foolish.
            A. Much as I admire his courage, but I think he is foolish.
            B. Much of his courage I admire, I think he is foolish.
            C. Much as I admire his courage, I think he is foolish.
            D. Much I admire his courage, I think he is foolish.

Anh chị có thắc mắc gì thêm thì cứ hỏi nhé

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 16,210 Yesterday: 28,649 Total: 70,546,529