englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


2 Pages12>
cucku
#1 Posted : Saturday, June 6, 2009 9:29:25 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
CÂU HỎI ĐUÔI


Công thức :
S + V + O , [] + ĐẠI TỪ ?
Trong đó :
Đại từ : Lấy chủ từ câu đầu đổi thành đại từ
Đàn ông ---> he
Đàn bà ----> she
Vật (số ít ) --- -> it
There --- -> there
This --- -> it
That --- -> it
These --- -> they
Those --- -> they
Số nhiều ----> they
Các đại từ như : they, he she ... thì giữ nguyên
[] : nhìn ở câu đầu nếu có động từ đặc biệt thì chuyển thành [] nếu không có thì mựon trợ động từ do, does, did

Những động từ đặc biệt có thể chuyển ra vị trí [] mà không cần phải mượn trợ động từ là:

- is, am, are, was, were

- wil, would

- can, could

- may, might

- should

- had ( better)

- have, has, had ( + p.p) - lưu ý nếu phía sau không có p.p ( cột 3) thì không được xem là động từ đặc biệt


- Nếu câu đầu có NOT, hoặc các yếu tố phủ định như : never, rarely, no, hardly ...., thì [] không có NOT, nếu câu đầu không có NOT thì []NOT

NHỮNG DẠNG ĐẶC BIỆT
:

I am --------> Aren't I ? ( nhưng nếu là : I am not ... thì lại dùng : am I ? )
Let's ....--------> Shall we ?
Nobody, no one, everyone, everybody,
Someone, somebody ...-----------------> [] they ?

One ------------->    [] you/one


- Câu mệnh lệnh ( không có chủ từ ) -------> Will you ?

VÍ DỤ :
Lan can go, can't she ? ( động từ đặt biệt đem can ra sau)
Tom likes it, doesn't he ? (không có động từ đặt biệt nên mượn trợ động từ does )
the dogs won't run, will they ? ( câu đầu có not nên câu sau không có not )
Go out with me, will you ? ( câu mệnh lệnh )
Don't take it, will you ? ( mệnh lệnh, dù có not hay không cũng dùng will you )
I am a student, aren't I ?

(kỳ sau: Những dạng nâng cao"siêu khó "Wink    Very Happy


 Edited by user Friday, October 8, 2010 8:44:26 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 42 users thanked cucku for this useful post.
zuyeu on 5/17/2010(UTC), ngocluvbb on 7/30/2010(UTC), Desert on 9/8/2010(UTC), wendy_bom on 9/11/2010(UTC), e190 on 9/19/2010(UTC), bob127 on 10/17/2010(UTC), Luli on 2/10/2011(UTC), vulieu93 on 4/20/2011(UTC), thuan_ga93 on 5/16/2011(UTC), be_ngoc18 on 6/17/2011(UTC), Dâu Đất on 6/19/2011(UTC), Maiphuongdo on 6/26/2011(UTC), nakashu on 10/1/2011(UTC), halminton on 11/12/2011(UTC), thuong_tet on 11/12/2011(UTC), doha on 12/25/2011(UTC), anhda109 on 12/27/2011(UTC), PhuongShaj on 3/26/2012(UTC), virus1701 on 3/28/2012(UTC), zozo12 on 5/4/2012(UTC), tomhmm on 5/23/2012(UTC), khanhlinh_2105 on 6/12/2012(UTC), phuonghuupha_211 on 7/30/2012(UTC), phanvanha762 on 9/12/2012(UTC), lilooo009 on 11/1/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/1/2012(UTC), Granger Hermione95 on 11/15/2012(UTC), cobebanrom45 on 3/14/2013(UTC), nguyenmai412 on 3/22/2013(UTC), thanhha96 on 5/9/2013(UTC), huonghoiha on 8/19/2013(UTC), minhvuong123 on 2/8/2014(UTC), star_102 on 4/5/2014(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 4/7/2014(UTC), tamykc on 6/16/2014(UTC), study8x on 6/19/2014(UTC), bosuahawaii on 7/1/2014(UTC), siojun_ss on 8/31/2014(UTC), strawberry on 2/6/2015(UTC), ry_flyhigh on 2/6/2015(UTC), Kajz.A on 3/27/2015(UTC), phanvutinh3919vn on 3/20/2016(UTC)
Sponsor
English Time
cucku
#2 Posted : Saturday, June 6, 2009 4:39:58 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

 

Phần trên là những vấn đề cơ bản của câu hỏi đuôi đủ để các em sử dụng trong chương trình phổ thông, tuy nhiên muốn học cao hơn để làm tốt các bài thi đại học hay chương trình chuyên ngữ của đại học thì phải học những dạng "siêu khó" sau đây:

1)     Câu đầu là I  WISH:

-        Dùng MAY

-        Ví dụ:

-        I wish to study English, may I ?

2)     Chủ từ là ONE:

Dùng you hoặc one

Ví dụ:

One can be one’s master, can’t you/one?

3)     Câu đầu có MUST:

Must có nhiều cách dùng cho nên tùy theo cách dùng mà sẽ có câu hỏi đuôi khác nhau

-        Must chỉ sự cần thiết: => dùng needn’t

Ví dụ:

They must study hard, needn’t they?

-        Must chỉ sự cấm đoán: => dùng must

Ví dụ:

You mustn’t come late, must you ?

-        Must chỉ sự dự đoán ở hiện tại: => dựa vào động từ theo sau must

Ví dụ:

He must be a very intelligent student, isn’t he?  ( anh ta ắt hẳn là 1 học sinh rất thông minh, phải không ?)

-        Must chỉ sự dự đoán ở quá khứ ( trong công thức must +have+ p.p) : => dùng [ ] là have/has

Ví dụ:

You must have stolen my bike, haven’t you? ( bạn chắc hẵn là đã lấy cắp xe của tôi, phải không?)

(còn tiếp)

Edited by user Saturday, June 6, 2009 4:44:14 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 45 users thanked cucku for this useful post.
ngocluvbb on 7/30/2010(UTC), Desert on 9/8/2010(UTC), wendy_bom on 9/11/2010(UTC), e190 on 9/19/2010(UTC), Luli on 2/10/2011(UTC), vulieu93 on 4/20/2011(UTC), memory on 5/3/2011(UTC), thuan_ga93 on 5/16/2011(UTC), Tạ Do Thái on 5/26/2011(UTC), Maiphuongdo on 6/28/2011(UTC), bongbongmua on 11/1/2011(UTC), halminton on 11/12/2011(UTC), thuong_tet on 11/12/2011(UTC), doha on 12/25/2011(UTC), anhda109 on 12/27/2011(UTC), kimcuongsang on 2/20/2012(UTC), PhuongShaj on 3/26/2012(UTC), virus1701 on 3/28/2012(UTC), Little Ann on 4/14/2012(UTC), baotram on 4/18/2012(UTC), chris_scofield on 6/1/2012(UTC), khanhlinh_2105 on 6/12/2012(UTC), phuonghuupha_211 on 7/30/2012(UTC), phanvanha762 on 9/12/2012(UTC), lilooo009 on 11/1/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/1/2012(UTC), Granger Hermione95 on 11/15/2012(UTC), cobebanrom45 on 3/14/2013(UTC), nguyenmai412 on 3/22/2013(UTC), susukute on 4/11/2013(UTC), dieplyrc on 5/9/2013(UTC), thanhha96 on 5/9/2013(UTC), hoaiphuong84 on 8/5/2013(UTC), star_102 on 2/7/2014(UTC), quysam on 2/7/2014(UTC), demdemtroi on 4/7/2014(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 4/7/2014(UTC), tamykc on 6/16/2014(UTC), vitcon on 6/19/2014(UTC), Pham Thu on 7/7/2014(UTC), siojun_ss on 8/31/2014(UTC), strawberry on 2/6/2015(UTC), tartarus on 2/6/2015(UTC), ry_flyhigh on 2/6/2015(UTC), Kajz.A on 3/27/2015(UTC)
cucku
#3 Posted : Sunday, June 7, 2009 5:49:41 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
 

4)     Let đầu câu:

 

Let đầu câu có nhiều dạng cần phân biệt:

 

- Let trong câu rủ (let’s ): dùng  shall we ?

Ví dụ:

Let’s go out, shall we? 

 

-        Let trong câu xin phép (let us /let me ): dùng  will you ?

 

Ví dụ:

Let us use the telephone, will you?

 

Let me have some drink, will you?

 

- Let trong câu đề nghị giúp người khác  (let me): dùng  may I ?

Ví dụ:

 

Let me help you do it, may I ? 

 

5)     Câu cảm thán:

 

Lấy danh từ trong câu đổi thành đại từ, [ ] dùng is, am, are

 

Ví dụ:

What a beautiful dress, isn’t it?

 

What a stupid boy, isn’t he?

 

How intelligent you are, aren’t you?

 

6)     Câu đầu có I + các động từ sau: think, believe, suppose, figure, assume, fancy, imagine, reckon, expect, see, feel + mệnh đề phụ:

 

Lấy mệnh đề phụ làm câu hỏi đuôi.

 

Ví dụ:

 

I think he will come here, won’t he?

 

I don’t believe Mary can do it, can she?  ( lưu ý MĐ chính có not thì vẫn tính như ở MĐ phụ)

 

Cùng mẫu này nhưng nếu chủ từ không phải là I thì lại dùng mệnh đề đầu làm câu hỏi đuôi.

 

Ví dụ:

 

She thinks he will come, doesn’t she?

7)  Câu đầu có It seems that + mệnh đề 

 

-        Lấy mệnh đề làm câu hỏi đuôi.

 

Ví dụ:

 

It seems that you are right, aren’t you?

 

8  ) Chủ từ là mệnh đề danh từ:

 

-Dùng it

 

Ví dụ:

 

What you have said is wrong, isn’t it?

 

Why he killed himself seems a secret, doesn’t it?Edited by user Saturday, April 14, 2012 8:13:13 PM(UTC)  | Reason: Not specified

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 41 users thanked cucku for this useful post.
ngocluvbb on 7/30/2010(UTC), Desert on 9/8/2010(UTC), wendy_bom on 9/11/2010(UTC), Luli on 2/10/2011(UTC), vulieu93 on 4/20/2011(UTC), Chun_te on 5/8/2011(UTC), Tạ Do Thái on 5/26/2011(UTC), Maiphuongdo on 6/28/2011(UTC), empty_ on 7/6/2011(UTC), doha on 12/25/2011(UTC), anhda109 on 12/27/2011(UTC), PhuongShaj on 3/26/2012(UTC), virus1701 on 3/28/2012(UTC), Little Ann on 4/14/2012(UTC), zozo12 on 5/4/2012(UTC), yentram1608 on 5/25/2012(UTC), chris_scofield on 6/1/2012(UTC), phuonghuupha_211 on 7/30/2012(UTC), phanvanha762 on 9/12/2012(UTC), lilooo009 on 11/1/2012(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/1/2012(UTC), haleminh on 1/12/2013(UTC), Doraemon on 2/1/2013(UTC), cobebanrom45 on 3/14/2013(UTC), nguyenmai412 on 3/22/2013(UTC), susukute on 4/11/2013(UTC), dieplyrc on 5/9/2013(UTC), thanhha96 on 5/9/2013(UTC), huonghoiha on 8/18/2013(UTC), jades on 10/15/2013(UTC), quysam on 2/7/2014(UTC), demdemtroi on 4/7/2014(UTC), liveitup on 4/22/2014(UTC), minhvuong123 on 5/5/2014(UTC), VyVy on 5/24/2014(UTC), tamykc on 6/16/2014(UTC), siojun_ss on 8/31/2014(UTC), strawberry on 2/6/2015(UTC), Kajz.A on 3/27/2015(UTC), phuongpm on 7/30/2015(UTC), hahuynh95 on 1/13/2016(UTC)
cucku
#4 Posted : Friday, July 17, 2009 5:43:58 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

Những lỗi sai thường gặp khi làm bài tập câu hỏi đuôi

1) Nhầm 's thành is :

Cả ishas đều có cách viết rút gọn là 's , tuy nhiên theo thói quen cứ thấy 's là cho rằng đó là is rút gọn nên khi đem ra phía sau chỗ [] người làm "phục hồi" chúng thành chữ is.

Cách khắc phục lỗi này:

Nếu nhìn thấy phía sau có p.p ( động từ cột 3 hoặc thêm ed) thì nên xem lại nếu không phải câu bị động thì 's đó chính là has.

2) Không nhận ra 'd :

'd là viết tắc của would hoặc had, do đó nếu người làm không cẫn thận sẽ lúng túng và chọn [] sai

Cách khắc phục lỗi này:

- Nếu nhìn phía sau có better/ p.p  thì 'd đó là viết tắt của had

- Nếu phía sau có rather / like / love thì 'd là viết tắt của would

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 26 users thanked cucku for this useful post.
HenXui on 5/21/2010(UTC), tranthanhkhai on 5/27/2010(UTC), ngocluvbb on 7/30/2010(UTC), Desert on 9/8/2010(UTC), wendy_bom on 9/11/2010(UTC), kidlove on 10/15/2010(UTC), choclate_chou on 1/6/2011(UTC), Luli on 2/10/2011(UTC), anhtuan150179 on 4/23/2011(UTC), Chun_te on 5/8/2011(UTC), thuong_tet on 11/12/2011(UTC), doha on 12/25/2011(UTC), anhda109 on 12/27/2011(UTC), PhuongShaj on 3/26/2012(UTC), virus1701 on 3/28/2012(UTC), Little Ann on 4/14/2012(UTC), yentram1608 on 5/25/2012(UTC), Granger Hermione95 on 11/15/2012(UTC), nguyenmai412 on 3/22/2013(UTC), huonghoiha on 8/18/2013(UTC), minhmeo753 on 12/15/2013(UTC), quysam on 2/8/2014(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 4/7/2014(UTC), liveitup on 4/22/2014(UTC), tamykc on 6/16/2014(UTC), siojun_ss on 8/31/2014(UTC)
tieumai
#5 Posted : Thursday, May 20, 2010 4:06:02 PM(UTC)
tieumai

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 5/20/2010(UTC)
Posts: 2
Location: Viet Nam

Was thanked: 4 time(s) in 1 post(s)
em o Bao Loc.rat thich nhung bai tap va li thuyet tong hop cua thay.thay co the cho tui em nhieu bai tap hon nua sau moi phan li thuyet duoc ko a?twinkle_star_tho_143
#6 Posted : Saturday, August 28, 2010 3:39:37 PM(UTC)
twinkle_star_tho_143

Rank: Distinguished Member

Groups: Member
Joined: 8/25/2010(UTC)
Posts: 29
Location: HCMC

Thanks: 9 times
Was thanked: 14 time(s) in 7 post(s)
thầy cucku ơi, thầy cho tụi em mấy bài tập phần tag questions này đi, nhất là phần advanced point ấy.

Thanks thầy. 1 user thanked twinkle_star_tho_143 for this useful post.
Trịnh Thùy Liên on 11/1/2012(UTC)
Myna
#7 Posted : Sunday, March 6, 2011 3:39:50 PM(UTC)
Myna

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 2/11/2011(UTC)
Posts: 2
Location: VN

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
thầy ơi, còn she/he/they/Lan.... wish.. thì sao ạ? 1 user thanked Myna for this useful post.
Trịnh Thùy Liên on 11/1/2012(UTC)
cucku
#8 Posted : Sunday, March 6, 2011 5:40:47 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
thầy ơi, còn she/he/they/Lan.... wish.. thì sao ạ?

Thầy chưa hiểu ý em muốn hỏi gì, hãy đưa ra ví dụ cụ thể luôn nhéVÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 1 user thanked cucku for this useful post.
Trịnh Thùy Liên on 11/1/2012(UTC)
Myna
#9 Posted : Wednesday, March 16, 2011 3:32:45 PM(UTC)
Myna

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 2/11/2011(UTC)
Posts: 2
Location: VN

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
ví dụ như they wish they had beautiful houses,......they?
Câu mong ước với wish mình dựa vào động từ wish hay là động từ ở mệnh đề theo sau ạ?
cucku
#10 Posted : Wednesday, March 16, 2011 6:17:22 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
Myna wrote:
ví dụ như they wish they had beautiful houses,......they?
Câu mong ước với wish mình dựa vào động từ wish hay là động từ ở mệnh đề theo sau ạ?

Cái này không có trong công thức đặc biệt  thì ta cứ làm theo nguyên tắc

 chung : lấy động từ ở bên ngoài mệnh đề chínhVÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


vinhnguyen6382
#11 Posted : Wednesday, April 20, 2011 4:33:14 AM(UTC)
vinhnguyen6382

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 4/20/2011(UTC)
Posts: 2
Location: hatinh

Thanks: 2 times
Was thanked: 3 time(s) in 2 post(s)
cucku wrote:

 

CÂU HỎI ĐUÔI


Công thức :
S + V + O , [] + ĐẠI TỪ ?
Trong đó :
Đại từ : Lấy chủ từ câu đầu đổi thành đại từ
Đàn ông ---> he
Đàn bà ----> she
Vật (số ít ) --- -> it
There --- -> there
This --- -> it
That --- -> it
These --- -> they
Those --- -> they
Số nhiều ----> they
Các đại từ như : they, he she ... thì giữ nguyên
[] : nhìn ở câu đầu nếu có động từ đặc biệt thì chuyển thành [] nếu không có thì mựon trợ động từ do, does, did

Những động từ đặc biệt có thể chuyển ra vị trí [] mà không cần phải mượn trợ động từ là:

- is, am, are, was, were

- wil, would

- can, could

- may, might

- should

- had ( better)

- have, has, had ( + p.p) - lưu ý nếu phía sau không có p.p ( cột 3) thì không được xem là động từ đặc biệt


- Nếu câu đầu có NOT, hoặc các yếu tố phủ định như : never, rarely, no, hardly ...., thì [] không có NOT, nếu câu đầu không có NOT thì []NOT

NHỮNG DẠNG ĐẶC BIỆT
:

I am --------> Aren't I ? ( nhưng nếu là : I am not ... thì lại dùng : am I ? )
Let's ....--------> Shall we ?
Nobody, no one, everyone, everybody,
Someone, somebody ...-----------------> [] they ?

One ------------->    [] you/one


- Câu mệnh lệnh ( không có chủ từ ) -------> Will you ?

VÍ DỤ :
Lan can go, can't she ? ( động từ đặt biệt đem can ra sau)
Tom likes it, doesn't he ? (không có động từ đặt biệt nên mượn trợ động từ does )
the dogs won't run, will they ? ( câu đầu có not nên câu sau không có not )
Go out with me, will you ? ( câu mệnh lệnh )
Don't take it, will you ? ( mệnh lệnh, dù có not hay không cũng dùng will you )
I am a student, aren't I ?

(kỳ sau: Những dạng nâng cao"siêu khó "Wink    Very Happy


  2 users thanked vinhnguyen6382 for this useful post.
chitchibaby on 4/20/2011(UTC), Trịnh Thùy Liên on 11/1/2012(UTC)
Maiphuongdo
#12 Posted : Tuesday, June 28, 2011 5:23:41 AM(UTC)
Maiphuongdo

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 5/3/2011(UTC)
Posts: 360
Location: HN

Thanks: 2098 times
Was thanked: 857 time(s) in 311 post(s)
cho e hỏi..với 3 trợ động từ do , did , does thì dựa vào Thì trong mệnh đề chính để chọn dùng do hay did or does pải ko ạ.!!

thanks mn

 Nhóm: 01
Mã số: 01(trợ lý cấp cao)!!

Mai Phương

làm con sóng nhỏ vùng vẫy ngoài đại dương
làm cánh chim cu chao liệng trong gió
làm đóa hoa thơm dâng tặng cho đời...
(trích: thơ mp -2011)
cucku
#13 Posted : Tuesday, June 28, 2011 5:46:54 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)cho e hỏi..với 3 trợ động từ do , did , does thì dựa vào Thì trong mệnh đề chính để chọn dùng do hay did or does pải ko ạ.!!

Không hẵn là mệnh đề chính đâu em, nguyên tắc là em chọn chủ từ nào thì hãy nhìn vào động từ chính của nó xem chia thì gì thì chọn do, does, did cho phù hợp ( vì có mấy mẫu người ta chọn mệnh đề phụ làm câu hỏi đuôi nên cứ máy móc dựa theo mệnh đề chính là sai)

 VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 1 user thanked cucku for this useful post.
Maiphuongdo on 6/28/2011(UTC)
yenlinh1503
#14 Posted : Wednesday, July 6, 2011 5:55:33 PM(UTC)
yenlinh1503

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 5/11/2011(UTC)
Posts: 5
Location: vietnam

Thanks: 41 times
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
 Cho em xin hỏi câu này:

HAVE A PIECE OF CHOCOLATE, ___________?

A. DO YOU ( đáp án)

 

B. WOULD YOU ( thầy của em chọn câu này)

 

C. DON'T YOU ( em thì nghĩ câu này mới đúng)

D. HAVEN'T YOU

 

EM THẮC MẮC KHÔNG BIẾT CÂU NÀO ĐÚNG? NẾU THEO ĐÁP ÁN CÂU A 

ĐÚNG THÌ TẠI SAO KHÔNG CÓ "NOT" VÌ VẾ TRÁI KHÔNG CÓ "NOT" ?
Edited by user Wednesday, July 6, 2011 6:01:47 PM(UTC)  | Reason: Not specified

 1 user thanked yenlinh1503 for this useful post.
anejame on 3/25/2012(UTC)
smallfrog_luv
#15 Posted : Thursday, July 7, 2011 9:19:44 AM(UTC)
smallfrog_luv

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 4/10/2010(UTC)
Posts: 55
Location: Ho Chi Minh city

Thanks: 102 times
Was thanked: 7 time(s) in 7 post(s)
cha` cha`, cau nay coi bo faj mac cong suy nghj day..Bat dau la` dong tu nhug ko faj menh lenh,cung ko thuoc cac dang trong li thuyet cua thay`...day la` mot cau moi` moc....hinh nhu d/an A la duk roi do ban...nhug faj nho thay Cucku khang dinh lai moi chak an 1 user thanked smallfrog_luv for this useful post.
sweetcherry_hihi
#16 Posted : Thursday, July 21, 2011 10:43:54 AM(UTC)
sweetcherry_hihi

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 6/27/2011(UTC)
Posts: 50
Location: Vietnam

Thanks: 27 times
Was thanked: 63 time(s) in 27 post(s)
@yenlinh1503: Đáp án A là đúng vì đây là câu mời, không phải dạng câu hỏi đuôi bình thường áp dụng theo quy tắc bạn ạ => vế trái và vế phải không bắt buộc 1 trong hai phải có "not". Tương tự, câu nhờ ai đó làm việc gì cho mình cũng vậy:

VD: Open the door, can/do you?Edited by user Thursday, July 21, 2011 11:01:42 AM(UTC)  | Reason: Not specified

 1 user thanked sweetcherry_hihi for this useful post.
Granger Hermione95 on 11/15/2012(UTC)
KyuuKun
#17 Posted : Thursday, August 11, 2011 11:55:10 AM(UTC)
KyuuKun

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 7/30/2011(UTC)
Posts: 7
Location: Ha noi

Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Lấy mệnh đề phụ làm câu hỏi đuôi.

 

Ví dụ:

 

I think he will come here, won’t he?

 

I don’t believe Mary can do it, can she?  ( lưu ý MĐ chính có not thì vẫn tính như ở MĐ phụ)

Thầy ơi ! Câu này phải láy lại = " can't she " chứ , tính ở MĐ phụ mà 1 user thanked KyuuKun for this useful post.
cucku
#18 Posted : Thursday, August 11, 2011 12:17:37 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
I don’t believe Mary can do it, can she?  ( lưu ý MĐ chính có not thì vẫn tính như ở MĐ phụ)

Thầy ơi ! Câu này phải láy lại = " can't she " chứ , tính ở MĐ phụ mà

Em đọc kỹ câu gạch dưới ở trên nhé

 VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 2 users thanked cucku for this useful post.
virus1701 on 3/28/2012(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 4/7/2014(UTC)
sinhvienmoi
#19 Posted : Sunday, January 22, 2012 10:07:36 PM(UTC)
sinhvienmoi

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 1/22/2012(UTC)
Posts: 1
Location: sinhvienmoi

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)Quote:
CÂU HỎI ĐUÔINobody, no one, everyone, everybody,
Someone, somebody ...-----------------> [] they ?

 

Trong dạng này em thấy trên đây : nói có câu : Nothing came in the post, did it? Họ dùng "it" và "không not" trong trường hợp này.

Mong thầy và mọi người giúp em,

Cám ơn thầy.

  1 user thanked sinhvienmoi for this useful post.
cucku
#20 Posted : Monday, January 23, 2012 10:09:00 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
sinhvienmoi wrote:

 

Quote:
CÂU HỎI ĐUÔINobody, no one, everyone, everybody,
Someone, somebody ...-----------------> [] they ?

 

Trong dạng này em thấy trên đây : nói có câu : Nothing came in the post, did it? Họ dùng "it" và "không not" trong trường hợp này.

Em nhìn vô chữ THING là vật, số ít thì dùng IT, thêm vào đó có NO nên tương đương NOT do đó phía sau ta không dùng NOT. Theo lí thuyết bình thường tôi mà em.VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 1 user thanked cucku for this useful post.
PhuongShaj
#21 Posted : Monday, March 26, 2012 5:34:16 PM(UTC)
PhuongShaj

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 11/19/2010(UTC)
Posts: 7
Location: Hai Phong

Thanks: 184 times
Was thanked: 5 time(s) in 3 post(s)
thầy cucku ơi giải đáp câu của bạn yenlinh1503 ở trên đi ạ.
 2 users thanked PhuongShaj for this useful post.
linhegg98likesenglishtimeofcucku on 4/7/2014(UTC), every night on 7/11/2016(UTC)
cucku
#22 Posted : Monday, March 26, 2012 5:39:44 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s) Cho em xin hỏi câu này:

HAVE A PIECE OF CHOCOLATE, ___________?

A. DO YOU ( đáp án)

 

B. WOULD YOU ( thầy của em chọn câu này)

 

 

C. DON'T YOU ( em thì nghĩ câu này mới đúng)

D. HAVEN'T YOU

 

EM THẮC MẮC KHÔNG BIẾT CÂU NÀO ĐÚNG? NẾU THEO ĐÁP ÁN CÂU A 

ĐÚNG THÌ TẠI SAO KHÔNG CÓ "NOT" VÌ VẾ TRÁI KHÔNG CÓ "NOT" ?

Dùng would you mới đúng vì câu mời ăn uống là hiểu ngầm có would you like.... đầu câu.

Câu dạng mệnh lệnh hay đặc biệt khác không áp dụng nguyên tắc phía trước có NOT thì phía sau không có và ngược lại. 


 VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 8 users thanked cucku for this useful post.
PhuongShaj on 4/10/2012(UTC), anhda109 on 4/30/2012(UTC), Hangdull on 12/12/2013(UTC), quysam on 2/8/2014(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 4/7/2014(UTC), thieuha on 5/20/2014(UTC), tamykc on 6/16/2014(UTC), siojun_ss on 8/31/2014(UTC)
doha
#23 Posted : Thursday, April 5, 2012 2:57:54 PM(UTC)
doha

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 8/10/2011(UTC)
Posts: 99

Thanks: 1198 times
Was thanked: 196 time(s) in 83 post(s)
em chào thầy ạ! thầy ơi, nếu trong một câu có 2 động từ thì ở đuôi mình chọn động từ nào được ạ, ( dạ , em đã loại trừ các động từ ở trên trong mệnh đề phụ mà thầy đã nhắc ở trên rồi ạ)Nhóm: 02
Mã số: 10

Một lần ngã là một lần bớt dại
Để thêm khôn một chút nữa trong đời
TỐ HỮU
cucku
#24 Posted : Thursday, April 5, 2012 5:02:11 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)em chào thầy ạ! thầy ơi, nếu trong một câu có 2 động từ thì ở đuôi mình chọn động từ nào được ạ, ( dạ , em đã loại trừ các động từ ở trên trong mệnh đề phụ mà thầy đã nhắc ở trên rồi ạ)

Một câu có 2 động từ có rất nhiều mẫu, như V O V , VV, mệnh đề ...v.v em nói thế sao giải đáp được. Nhưng nói chung là nếu không thuộc ngoại lệ thì lấy động từ chính xem xét.VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 2 users thanked cucku for this useful post.
PhuongShaj on 4/10/2012(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 4/7/2014(UTC)
doha
#25 Posted : Friday, April 6, 2012 10:30:46 AM(UTC)
doha

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 8/10/2011(UTC)
Posts: 99

Thanks: 1198 times
Was thanked: 196 time(s) in 83 post(s)
 dạ, nhưng thầy ơi, như câu này ạ "This is the second times she has come here.", l

em đã rất thắc mắc câu này, làm sao mình biết được đâu là động từ chính ạ, em nghĩ rằng việc cô gái đến là ý chính trong câu , nhưng theo đáp án của thầy em thì lại là động từ đầu là động từ chính làm em tò mò quá thầy ạ!Nhóm: 02
Mã số: 10

Một lần ngã là một lần bớt dại
Để thêm khôn một chút nữa trong đời
TỐ HỮU
 1 user thanked doha for this useful post.
cucku
#26 Posted : Friday, April 6, 2012 12:35:01 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s) dạ, nhưng thầy ơi, như câu này ạ "This is the second times she has come here.", l

em đã rất thắc mắc câu này, làm sao mình biết được đâu là động từ chính ạ, em nghĩ rằng việc cô gái đến là ý chính trong câu , nhưng theo đáp án của thầy em thì lại là động từ đầu là động từ chính làm em tò mò quá thầy ạ!

Chính đâu mà chính chứ. Em vẫn chưa phân biệt đâu là mệnh đề chính đâu là mệnh đề phụ à? Mệnh đề phụ là mệnh đề có từ nối đứng trước nó. Trong đây từ nối được lược bỏ (when)VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 4 users thanked cucku for this useful post.
doha on 4/6/2012(UTC), PhuongShaj on 4/10/2012(UTC), khackhiempk on 5/18/2012(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 4/7/2014(UTC)
doha
#27 Posted : Friday, April 6, 2012 3:46:45 PM(UTC)
doha

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 8/10/2011(UTC)
Posts: 99

Thanks: 1198 times
Was thanked: 196 time(s) in 83 post(s) dạ, nhưng thầy ơi, như câu này ạ "This is the second times she has come here.", l

em đã rất thắc mắc câu này, làm sao mình biết được đâu là động từ chính ạ, em nghĩ rằng việc cô gái đến là ý chính trong câu , nhưng theo đáp án của thầy em thì lại là động từ đầu là động từ chính làm em tò mò quá thầy ạ!

Chính đâu mà chính chứ. Em vẫn chưa phân biệt đâu là mệnh đề chính đâu là mệnh đề phụ à? Mệnh đề phụ là mệnh đề có từ nối đứng trước nó. Trong đây từ nối được lược bỏ (when)

thầy ơi, có phải là như thế này không ạ?

This is the second times (when)she has come hereNhóm: 02
Mã số: 10

Một lần ngã là một lần bớt dại
Để thêm khôn một chút nữa trong đời
TỐ HỮU
 1 user thanked doha for this useful post.
cucku
#28 Posted : Friday, April 6, 2012 3:51:29 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
Uhm, nhưng chữ time không có s nhé.

 VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 4 users thanked cucku for this useful post.
doha on 4/6/2012(UTC), PhuongShaj on 4/10/2012(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 4/7/2014(UTC), Tham stubborn on 6/10/2014(UTC)
cucku
#29 Posted : Wednesday, April 11, 2012 5:46:37 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
dpjn wrote:
thầy cho em hỏi tag question : that sign is too small to read, ... it? thi đáp án là isn't it hay is it ạ em cam ơnVÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 2 users thanked cucku for this useful post.
PhuongShaj on 4/14/2012(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 4/7/2014(UTC)
yummy
#30 Posted : Saturday, April 14, 2012 7:30:51 PM(UTC)
yummy

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 4/1/2012(UTC)
Posts: 31

Thanks: 2 times
Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)
Thầy ơi xem hộ em chỗ này thầy nói hơi ambiguous nên em khá là bối rối. Những chỗ em tô màu xanh thầy nhé

6)     Câu đầu có I + các động từ sau: think, believe, suppose, figure, assume, fancy, imagine, reckon, expect, seem, feel + mệnh đề phụ:

  Lấy mệnh đề phụ làm câu hỏi đuôi.

  Ví dụ:

  I think he will come here, won’t he?

  I don’t believe Mary can do it, can she?  ( lưu ý MĐ chính có not thì vẫn tính như ở MĐ phụ)

  Cùng mẫu này nhưng nếu chủ từ không phải là I thì lại dùng mệnh đề đầu làm câu hỏi đuôi.

  Ví dụ:

 She thinks he will come, doesn’t she?

7)  Câu đầu có It seems that + mệnh đề   Ở đây có SEEM và Chủ từ ko phải là I, tại sao ko lấy mệnh đề đầu làm câu hỏi đuôi??

  -        Lấy mệnh đề làm câu hỏi đuôi.

  Ví dụ:

  It seems that you are right, aren’t you?

 I am walking on my road of life
and so...
I'm learning and...
I'm growing up!
********
Love all,
Trust a few,
Do wrong to none!
 1 user thanked yummy for this useful post.
cucku
#31 Posted : Saturday, April 14, 2012 8:12:12 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
Thầy viết nhầm chữ SEE  thành SEEM . Cám ơn em, để thầy sửa lại nhé.VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 1 user thanked cucku for this useful post.
yummy
#32 Posted : Sunday, April 15, 2012 6:30:36 AM(UTC)
yummy

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 4/1/2012(UTC)
Posts: 31

Thanks: 2 times
Was thanked: 4 time(s) in 4 post(s)"This is the second times she has come here.",

Câu này của bạn ấy chữ "times" có s vậy ko phải là ám chỉ số lần à thầy? Sao phải vứt s đi?

 

Nếu câu điều kiện thì chúng ta hỏi đuôi ở phần nào hả thầy? em nghĩ là main clause ko biết phải koEdited by user Sunday, April 15, 2012 6:32:10 AM(UTC)  | Reason: Not specified

I am walking on my road of life
and so...
I'm learning and...
I'm growing up!
********
Love all,
Trust a few,
Do wrong to none!
 1 user thanked yummy for this useful post.
cucku
#33 Posted : Sunday, April 15, 2012 7:28:49 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)"This is the second times she has come here.",

Câu này của bạn ấy chữ "times" có s vậy ko phải là ám chỉ số lần à thầy? Sao phải vứt s đi? vì có 1 lần mà thêm s chi em.

 

Nếu câu điều kiện thì chúng ta hỏi đuôi ở phần nào hả thầy? em nghĩ là main clause ko biết phải ko

Nguyên tắc chung thì lấy mệnh đề chính.VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 2 users thanked cucku for this useful post.
yummy on 4/18/2012(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 4/7/2014(UTC)
khackhiempk
#34 Posted : Friday, May 18, 2012 6:19:32 PM(UTC)
khackhiempk

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 5/18/2012(UTC)
Posts: 3

Thanks: 5 times
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)

cucku wrote:

"This is the second times she has come here.",

Câu này của bạn ấy chữ "times" có s vậy ko phải là ám chỉ số lần à thầy? Sao phải vứt s đi? vì có 1 lần mà thêm s chi em.

 

Nếu câu điều kiện thì chúng ta hỏi đuôi ở phần nào hả thầy? em nghĩ là main clause ko biết phải ko

Nguyên tắc chung thì lấy mệnh đề chính.

thưa thầy mđề chính là mđề If hay mđề còn lại ạ. em mới học nên mong thầy và các bạn chỉ giúp tận tình. cảm ơn mọi người nhiều ạ


 1 user thanked khackhiempk for this useful post.
cucku
#35 Posted : Friday, May 18, 2012 6:31:38 PM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,398
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)

Mệnh đề chính là mệnh đề không có liên từ đứng trước đó em ( liên từ là các chữ như when, if, after , because ...)


VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 1 user thanked cucku for this useful post.
Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 1,935 Yesterday: 21,903 Total: 72,119,775