englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


kiiiingkoooong
#1 Posted : Monday, April 7, 2008 2:47:48 AM(UTC)
kiiiingkoooong

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 7/23/2007(UTC)
Posts: 74

Was thanked: 41 time(s) in 28 post(s)

Danh sách tất cả các nguyên âm:

/iy/ hay /i:/ as in see (i kéo dài)

/I/ hay /i/ as in sit (i ngắn, nghe giống nửa i nửa ơ)

/ey/ as in pay (đọc giống giống ây)

/e/ as in met (đọc giống e trong tiếng Việt)

/ae/ (em không tìm được symbol của nó) as in cat (đọc nửa giống a nửa giống e, cằm hạ thấp, lưỡi hạ thấp)

/a/ as in not (đọc nửa giống a nửa giống ơ)

/ay/ as in buy (đọc giống ai)

/aw/ as in now (đọc giống ao)

/&/ as in up (đọc giống ơ)

/&r/ as in sir (đọc là ơ rồi r)

/oy/ as in boy (đọc giống oi)

/o/ as in all (đọc giống o?)

/ow/ as in no

/uw/ as in do

/u/ as in book

Các từ cùng nguyên âm:

/ey/ : pay, eight, say, hate, day

/e/ : met, egg, guess, neck, red

/ae/ : sad, and, man, gas, add

/a/ : ah, occupy, calm, hot, college, not, stop, object, odd, obligated, blond, opportunity, got, dot, obvious,… (nhiều từ này mình hay đọc nhầm là ‘o’ thay vì ‘a’ lắm)

/ay/ : buy, ice, eye, guide, mine, rhyme

/aw/: now, out, town, vowel, how, cow, doubt /dawt/

/&/ : up, umpire, Sunday, blood, trouble, about, banana, precious, coma

/o/ : all, also, halt, organ, awful, cost, wrong, pause, thought, law, ought, saw

/oy/ : oil, oyster, coin, soil, royal, enjoy, toy, employment

/ow/: no, oh, open, home, boat, soul, sew, cargo

/uw/: do, thought, whose, juice, too, shoe, true

/u/ : book, butcher, cook, sugar, wolf, would

(Lần tới mình sẽ post một số đặc điểm chính trong phát âm tiếng Anh. Các bạn chờ xem nhé)

Edited by user Sunday, March 3, 2013 6:26:56 AM(UTC)  | Reason: Not specified

 1 user thanked kiiiingkoooong for this useful post.
g_e_deco on 4/6/2011(UTC)
Sponsor
English Time
kiiiingkoooong
#2 Posted : Monday, April 14, 2008 3:49:30 AM(UTC)
kiiiingkoooong

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 7/23/2007(UTC)
Posts: 74

Was thanked: 41 time(s) in 28 post(s)

** Phân biệt voice và voicedless:

Có những cặp từ tiếng Anh mà khi phát âm thì lưỡi miệng,…có cùng vị trí, chỉ khác nhau ở voice hay là voicedless. Chẳng hạn như p/b, t/d….

Đối với  voicedless, nghĩa là không có âm, thì làm sao ta phát âm?

Vân đề là : Khi chúng ta phát âm bình thường trong tiếng Việt thì hầu như mọi từ có thể xem như là voice trong tiếng Anh. Do đó khi người Việt phát âm chữ t, thì thường người Mỹ sẽ nghe giống như d.

Làm cách nào người Mỹ phát âm những âm voicedless? -  Đối với những âm voicedless thì người Mỹ dùng hơi thở để phát âm. Tức là không phát ra âm nhưng dùng luồng khí để tạo ra âm.

** Một câu hỏi thường gặp là tại sao người Mỹ nói nhanh như vậy? Chúng ta chỉ cần nhớ những từ sau khi nói tiếng Mỹ: thought group and focus word, linking, -ed and -s. Cuối cùng là convenience.

Edited by user Monday, April 14, 2008 3:50:46 AM(UTC)  | Reason: Not specified

 1 user thanked kiiiingkoooong for this useful post.
g_e_deco on 4/6/2011(UTC)
kiiiingkoooong
#3 Posted : Wednesday, April 16, 2008 3:21:03 AM(UTC)
kiiiingkoooong

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 7/23/2007(UTC)
Posts: 74

Was thanked: 41 time(s) in 28 post(s)

Nào chúng ta cùng tìm hiểu về thought group and focus word:

1. Định nghĩa thought group: Thought group la một nhóm các từ, thường có đủ nghĩa, có chủ từ và động từ. Một số dấu hiệu để nhận thấy bắt đầu thought groups là:

- Sau những dấu câu như chấm, hỏi, dấu phẩy ... 

 - Sau những transition words như: and, or, however, but… là vì những từ này có thể bắt đầu một ý khác

 - Mệnh đề tính từ (sau “that&rdquoWink

Ví dụ : Xét đoạn sau:

After the unison, the octave is the simplest interval in music. The human ear tends to hear both notes as being essentially “the same”. For this reason, notes an octave apart are given the same note name in the Western system of music notation—the name of a note an octave above A is also A. This is called octave equivalency, and is closely related to harmonics. This is similar to enharmonic equivalency, and less so transpositional equivalency and, less still, inversional equivalency, the latter of which is generally used only in counterpoint, musical set theory, or atonal theory.

Có thể phân nó thành thought groups như sau:

After the unison,/ the octave is the simplest interval in music./ The human ear tends to hear both notes/ as being essentially “the same”./ For this reason,/ notes an octave apart are given the same note name in the Western system of music notation/—the name of a note an octave above A is also A/. This is called octave equivalency,/ and is closely related to harmonics./ This is similar to enharmonic equivalency,/ and less so transpositional equivalency/ and, less still,/ inversional equivalency,/ the latter of which is generally used only in counterpoint,/ musical set theory,/ or atonal theory./

Rule 1: Cố gắng đọc một cách liên tục những từ trong cùng một thought group.

Rule 2: Đừng chia thought groups ngắn quá (làm người nghe cảm thấy câu văn trúc trắc), hay dài quá (vì bạn phải có đủ hơi để đọc một mạch)

Rule 3: Nên có một khoảng ngừng ngắn khi kết thúc một thought group

Rule 4: Có một số cấu trúc song song như A and B, C and D thì không nên chọn thought group bắt đầu từ “and”

Rule 5: Bạn có thể chọn thought group linh hoạt theo ý bạn.

 

 1 user thanked kiiiingkoooong for this useful post.
g_e_deco on 4/6/2011(UTC)
kiiiingkoooong
#4 Posted : Wednesday, April 16, 2008 3:33:33 AM(UTC)
kiiiingkoooong

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 7/23/2007(UTC)
Posts: 74

Was thanked: 41 time(s) in 28 post(s)

2. Focus word: Focus word là những từ mang ý nghĩa chính của một thought group. Có thể nói như sau: Nếu trong một đoạn văn bạn bỏ hết các từ khác, chỉ giữ lại focus word thì người nghe vẫn hiểu được.

Những từ thường là focus word là:

_Động từ

_Tính từ

_Transition word (như and, but, however&hellipWink

_Những danh từ xuất hiện lần đầu

_Từ phản thân (them-self&hellipWink

Rule: nhấn mạnh focus word bằng cách đọc to hơn…so với những từ khác

 1 user thanked kiiiingkoooong for this useful post.
g_e_deco on 4/6/2011(UTC)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 4,506 Yesterday: 24,575 Total: 71,459,992