englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


kiiiingkoooong
#1 Posted : Wednesday, February 20, 2008 2:28:38 AM(UTC)
kiiiingkoooong

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 7/23/2007(UTC)
Posts: 74

Was thanked: 41 time(s) in 28 post(s)

1) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất : Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ:  Danh từ: PREsent, EXport, CHIna, TAble

- Tính từ: PREsent, SLENder, CLEver, HAPpy

 Đối với động từ nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn và kết thúc không nhiều hơn một phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: ENter, TRAvel, Open...

 Các động từ có âm tiết cuối chứa ow thì trọng âm cũng rơi vào âm tiết đầu.

Ví dụ: FOllow, BOrrow...

Các động từ 3 âm tiết có âm tiết cuối chưa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đầu nhận trọng âm.

Ví dụ: PAradise, EXercise

 2) Trọng âm vào âm tiết thứ hai: Hầu hết động từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ: to preSENT, to exPORT, to deCIDE, to beGIN

 Nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài, nguyên âm đôi hoặc kết thúc với nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đó nhận trọng âm.

Ví dụ: proVIDE, proTEST, aGREE...

 Đối với động từ 3 âm tiết quy tắc sẽ như sau: Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn hoặc kết thúc không nhiều hơn một nguyên âm thì âm tiết thứ 2 sẽ nhận trọng âm.

Ví dụ: deTERmine, reMEMber, enCOUNter...

 3) Trọng âm rơi vào âm thứ 2 tính từ dưới lên

- Những từ có tận cùng bằng –ic, -sion, tion thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 tính từ dưới lên

Ví dụ:

Những từ có tận cùng bằng –ic: GRAphic, geoGRAphic, geoLOgic...

Những từ có tận cùng bằng -sion, tion: suggestion, reveLAtion...

Ngoại lệ: TElevision có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

 4) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên

- Các từ tận cùng bằng –ce, -cy, -ty, -phy, –gy thì trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên:

Ví dụ: deMOcracy, dependaBIlity, phoTOgraphy, geOLogy

- Các từ tận cùng bằng –ical cũng có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ dưới lên.

Ví dụ: CRItical, geoLOgical

 5) Từ ghép (từ có 2 phần)

Đối với các danh từ ghép trọng âm rơi vào phần đầu: BLACKbird, GREENhouse...

Đối với các tính từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: bad-TEMpered, old-FASHioned...

Đối với các động từ ghép trọng âm rơi vào phần thứ 2: to OVERcome, to overFLOW...

 Lưu ý:

1. Các phụ tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm câu: -able, -age, -al, -en, -ful, -ing, -ish, -less, -ment, -ous.

2. Các phụ tố bản thân nó nhận trọng âm câu: -ain(entertain), -ee(refugee,trainee), -ese(Portugese, Japanese), -ique(unique), -ette(cigarette, laundrette), -esque(picturesque), -eer(mountaineer), -ality (personality), -oo (bamboo), -oon (balloon), -mental (fundamental)
Ngoại lệ: COffe, comMITtee, ENgine

3. Trong các từ có các hậu tố dưới đây, trọng âm được đặt ở âm tiết ngay trước hậu tố: -ian (musician), - id (stupid), -ible (possible), -ish (foolish), -ive (native), -ous (advantageous), -ial (proverbial, equatorial), -ic (climatic), -ity (ability, tranquility).

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác những từ còn lại:

1. A. company B. atmosphere C.customer D. employment

2. A. animal B. bacteria C. habitat D.pyramid

3. A. neighbour B.establish C. community D. encourage

4. A. investment B. television C. provision D. document

5. A.writer B.teacher C.builder D. career

Edited by user Wednesday, February 20, 2008 2:50:52 AM(UTC)  | Reason: Not specified

 1 user thanked kiiiingkoooong for this useful post.
tuananh_knight on 3/8/2011(UTC)
Sponsor
English Time
trust.no1
#2 Posted : Friday, February 22, 2008 4:56:14 AM(UTC)
trust.no1

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 2/18/2008(UTC)
Posts: 52

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)

You did a great job man!

trust.no1
#3 Posted : Friday, February 22, 2008 5:00:22 AM(UTC)
trust.no1

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 2/18/2008(UTC)
Posts: 52

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)

Hix, địn góp vài ý kiến... mà... hui, để noái sau. Vì làm như thế uổng mất công bạn đã ngồi share phần này Smile

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 4,350 Yesterday: 24,575 Total: 71,459,836