englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


banglangtim
#1 Posted : Saturday, January 12, 2008 2:56:54 AM(UTC)
banglangtim

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 7/14/2007(UTC)
Posts: 114

Was thanked: 92 time(s) in 24 post(s)

Các bạn có biết trong quá trình học tiếng Anh , chúng ta hầu như không để ý đến phần trọng âm của từ_ mà phần này thi đại học đấy! Do vậy Mình sẽ giới thiệu một số qui tắc cho các bạn cùng tham khảo:

Đa số những từ 2 âm tiết có trọng âm ở âm tiết đầu , nhất là khi tận cùng bằng : er, or, y, ow, ance, ent , en, on.

Ex: ciment/ si'ment/: ximăng  event /i'vent/: sự kiện.

Đa số những từ có 3 âm tiết có trọng âm ở âm tiết đầu , nhất là khi tận cùng là :ary, erty, ity, oyr

Đa số những động từ có 2 âm tiết , trọng âm nằm ở âm tiết thứ 2

Ex: repeat / ri'pi:t/ :nhắc lại

Trọng âm trước những vần sau đây: -cial, -tial, -cion, -sion, -tion,-ience,-ient,-cian ,-tious,-cious, -xious 

Ex:  'special, 'dicussion, 'nation, poli'tician( chính trị gia)

Trọng âm trước những vần sau: -ic, -ical, -ian,-ior, -iour,-ity,-ory, -uty, -eous,-ious,-ular,-ive

Ex: 'regular, expensive/ isk'pensive/, 'injury.

Danh từ chỉ cácc môn học có trọng âm cách âm tiết cuối 1 âm tiết

Ex: ge'ology, bi'ology

Từ có tận cùng bằng -ate, -ite, -ude,-ute có trọng âm cách âm tiết cuối 1 âm tiết

Ex: institute / 'institjuVery Happy/ (viện)

Đa số danh từ ghép có trọng âm rơi vào âm tiết đầu

raincoat /'reinkuot/ :áo mưa

Edited by user Friday, March 1, 2013 3:42:13 PM(UTC)  | Reason: Not specified

 9 users thanked banglangtim for this useful post.
venus_2106 on 8/25/2010(UTC), baomatan on 1/3/2011(UTC), phuonghoangdn on 3/11/2011(UTC), nhocrong93 on 7/2/2011(UTC), Sam1701 on 4/8/2012(UTC), BoyForGirl on 3/11/2013(UTC), hieub2 on 3/22/2013(UTC), draculaboopj on 5/28/2013(UTC), linhegg98likesenglishtimeofcucku on 8/31/2014(UTC)
Sponsor
English Time
banglangtim
#2 Posted : Saturday, January 12, 2008 3:09:10 AM(UTC)
banglangtim

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 7/14/2007(UTC)
Posts: 114

Was thanked: 92 time(s) in 24 post(s)

Tính từ ghép trọng âm rơi vào âm tiết đầu

Ex: homesick/'houmsik/( nhớ nhàWink

Trạng từ ghép có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

Ex: downstream/ daun'sri:m/( hạ lưu)

Tính từ ghép có từ đầu tiên là tính từ hoặc trạng từ thì trọng âm rơi vào từ thứ 2, tận cùng bằng -ed

Ex: well-dressed/ wel'drest/( ăn mặc sang trọng)

Các hậu tố không có Trọng âm ( khi thêm hậu tố thì không thay đổi trọng âm)

V+ment: ag'ree( thoả thuận) => ag'reement( sự thoả thuận )

V+ance: re'sist( chống cự ) =>re'sistance ( sự chống cự )

V+er   : em'ploy(thuê làm) => em'ployer( chủ lao động)

V+or :  in'vent ( phát minh) => in'ventor (người phát minh)

V+ar :  beg (van xin) => 'beggar( người ăn xin)

Edited by user Saturday, January 12, 2008 3:10:09 AM(UTC)  | Reason: Not specified

 5 users thanked banglangtim for this useful post.
venus_2106 on 8/25/2010(UTC), nhocrong93 on 7/2/2011(UTC), Sam1701 on 4/8/2012(UTC), tom_lanhlung on 6/9/2012(UTC), BoyForGirl on 3/11/2013(UTC)
banglangtim
#3 Posted : Saturday, January 12, 2008 3:11:34 AM(UTC)
banglangtim

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 7/14/2007(UTC)
Posts: 114

Was thanked: 92 time(s) in 24 post(s)

V+al : ap'prove( chấp thuận) => ap'proval(sự chấp thuận)

V+y : de'liver( giao hàng)=> de'livery( sự giao hàng)

V+age: pack( đóng gói ) => package( bưu kiện)

V+ing : under'stand( thiểu) => under'standing( thông cảm)

adj+ness : 'bitter ( đắng)=> 'bitterness( nỗi cay đắng)

Các từ có trọng âm nằm ở âm tiết cuối là các từ có tận cùng là : -ee, -eer,- ese,- ain, -aire,-ique,-esque

Ex: de'gree, engi'neer, chi'nese, re'main, questio'naire( bản câu hỏi), tech'nique(kĩ thuật), pictu'resque

 1 user thanked banglangtim for this useful post.
venus_2106 on 8/25/2010(UTC)
leha2110
#4 Posted : Wednesday, March 5, 2008 2:39:32 PM(UTC)
leha2110

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 3/5/2008(UTC)
Posts: 3

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)

còn quy tắc nào nữa ko post nốt lên đi bạn

banglangtim
#5 Posted : Tuesday, March 11, 2008 5:23:36 AM(UTC)
banglangtim

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 7/14/2007(UTC)
Posts: 114

Was thanked: 92 time(s) in 24 post(s)

Thêm một số quy tắc nữa!!

Trước hết, chúng ta chia các từ trong tiếng anh thành hai loại : simple word và complex word. Simple word là những từ không có preffix và suffix. Tức là từ gốc của một nhóm từ đấy. Còn Complex word thì ngược lại , là từ nhánh.

I. Simple Word:
1. Two-syllable words: Từ có hai âm tiết:
Ở đây sự lựa chọn rất đơn giản hoặc trọng âm sẽ nằm ở âm tiết đầu, hoặc âm tiết cuối.
Trước hết là qui tắc cho ĐỘNG TỪ và TÍNH TỪ :
+) Nếu âm tiết thứ 2 có nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hoặc nó tận cùng bằng hơn một phụ âm thì nhấn vào âm tiết thứ 2:

Ví dụ: apPLY - có nguyên âm đôi
arRIVE- nguyên âm đôi
atTRACT- kết thúc nhiều hơn một phụ âm
asSIST- kết thúc nhiều hơn một phụ âm

+ Nếu âm tiết cuối có nguyên âm ngắn và có một hoặc không có phụ âm cuối thì chúng ta nhấn vào âm tiết thứ 1.
Ví dụ:

ENter - không có phụ âm cuối và nguyên âm cuối là nguyên âm ngắn (các bạn xem ở phần phiên âm nhéWink
ENvy-không có phụ âm cuối và nguyên âm cuối là nguyên âm ngắn
Open
Equal

Lưu ý: rất nhiều động từ và tính từ có hai âm tiết không theo qui tắc (tiếng anh mà, có rất nhiều qui tắc nhưng phần bất qui tắc lại luôn nhiêù hơn). ví dụ như HOnest, PERfect (Các bạn tra trong từ điển, lấy phần phiên âm để biết thêm chi tiết)

Qui tắc cho DANH TỪ:
+ Nếu âm tiết thứ 2 có nguyên âm ngắn thì nhấn vào âm tiết đầu:
MOney
PROduct
LARlynx

+ Nếu không thì nhấn vào âm tiết thứ 2:
balLOON
deSIGN
esTATE

 3 users thanked banglangtim for this useful post.
venus_2106 on 8/25/2010(UTC), ss2ss501 on 8/13/2011(UTC), BoyForGirl on 3/11/2013(UTC)
banglangtim
#6 Posted : Friday, March 14, 2008 3:19:02 AM(UTC)
banglangtim

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 7/14/2007(UTC)
Posts: 114

Was thanked: 92 time(s) in 24 post(s)

2. Three-syllable words:

Những từ có 3 âm tiết:
Qui tắc đối với ĐỘNG TỪ/ TÍNH TỪ:
+ Nếu âm tiết cuối là nguyên âm dài, nguyên âm đôi hoặc tận cùng bằng hơn một phụ âm thì chúng ta nhấn vào âm tiết cuối:
ex: enterTAIN
     resuRECT

+ Nếu âm tiết cuối là nguyên âm ngắn thì nhấn vào âm tiết giữa, nếu âm tiết giữa cũng là nguyên âm ngắn thì chúng ta nhấn vào âm tiết thứ 1.
Như vậy đối với từ có 3 âm tiết, chúng ta sẽ chỉ nhấn vào âm tiết nào là nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, xét từ âm tiết cuối lên đầu.

Qui tắc đối với DANH TỪ:
Chúng ta phải xét từ âm tiết cuối trở về trước 
+ Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn thì âm đó KHÔNG đc nhấn
+ Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn và âm thứ 2 là nguyên âm dài hay nguyên âm đôi thì nhấn vào âm tiết thứ 2:
Ex: poTAto
diSASter

+ Nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, hoặc kết thúc bằng nhiều hơn một phụ âm thì chúng ta nhấn vào âm tiết thứ 1:
Ex:QUANtity

 3 users thanked banglangtim for this useful post.
venus_2106 on 8/25/2010(UTC), toothpaster on 10/10/2010(UTC), BoyForGirl on 3/11/2013(UTC)
banglangtim
#7 Posted : Friday, March 21, 2008 3:07:51 AM(UTC)
banglangtim

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 7/14/2007(UTC)
Posts: 114

Was thanked: 92 time(s) in 24 post(s)

Đối với danh từ có 3 âm tiết thì âm thứ 1 thường đc nhấn:

Đó là đối với simple words, còn đối với complex words thì khó khăn hơn vì hầu hết chúng ta đều phải nhớ máy móc
Complex words được chia thành hai loại : Từ tiếp ngữ(là những từ được tạo thành từ từ gốc thêm tiếp đầu ngữ hay tiếp vĩ ngữ) và Từ ghép(là những từ do hai hay nhiều từ ghép lại thành, ví dụ như armchair...)

I. Tiếp vĩ ngữ(Suffixes)
1. Trọng âm nằm ở phần tiếp vĩ ngữ: Đối với các từ gốc(sterm) mang các vĩ ngữ sau đây, thì trọng âm nằm chính ở phần vĩ ngữ đó:
_ain (chỉ dành cho động từ) như entertain, ascertain
_ee như employee, refugee
_eer như volunteer, mountaineer
_ese như journalese, Portugese
_ette như cigarette, launderette
_esque như picturesque, unique

2. Tiếp vĩ ngữ không ảnh hưởng vị trí trọng âm: Những tiếp vĩ ngữ sau đây, khi nằm trong từ gốc thì không ảnh hưởng vị trí trọng âm của từ gốc đó, có nghĩa là trước khi có tiếp vĩ ngữ, trọng âm nằm ở đâu, thì bây giờ nó vẫn ở đấy :
_able : comfortable, reliable....
_age : anchorage...
_ al: refusal, natural
_ en : widen
_ ful : beautiful ...
_ ing :amazing ...
_ like : birdlike ...
_ less : powerless ...
_ ly: lovely, huriedly....
_ ment: punishment...
_ ness: happpiness
_ ous: dangerous
_ fy: glorify
_ wise : otherwise
_ y(tính từ hay danh từ) : funny
_ ish (tính từ) : childish, foolish ...(Riêng đối với động từ có từ gốc hơn một âm tiết thì chúng ta nhấn vào âm tiết ngay trước tiếp vĩ ngữ: demolish, replenish)

 2 users thanked banglangtim for this useful post.
venus_2106 on 8/25/2010(UTC), BoyForGirl on 3/11/2013(UTC)
banglangtim
#8 Posted : Wednesday, March 26, 2008 4:11:26 AM(UTC)
banglangtim

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 7/14/2007(UTC)
Posts: 114

Was thanked: 92 time(s) in 24 post(s)

-Còn một số tiếp vĩ ngữ là _ance; _ant; _ary thì cách xác định:Trọng âm của từ luôn ở từ gốc, nhưng khôg có cách xác định rõ là âm tiết nào, nó tuỳ thuộc vào các nguyên âm của từ gốc đó, căn cứ vào qui tắc dành cho simple words rồi xác định là được thôi.

-  Đốì với tiếp đầu ngữ(Prefixes) thì chúng ta khôg có qui tắc cụ thể, do tác dụng của nó đối với âm gốc khôg đồng đều, độc lập và khôg tiên đoán được. Do vậy, các bạn phải học máy móc thôi, khôg có cách nào khac!

Từ ghép:
_ Đối với từ ghép gồm hai loại danh từ thì nhấn vào âm tiết đầu : typewriter; suitcase; teacup; sunrise
_ Đối với từ ghép có tính từ ở đầu, còn cuối là từ kết thúc bằng _ed, nhấn vào âm tiết đầu của từ cuối: bad-tempered
_ Đối với từ ghép có tiếng đầu là con số thì nhấn vào tiếng sau:three-wheeler
_Từ ghép đóng vai trò là trạng ngữ thì nhấn vần sau: down-steam(hạ lưu)
_từ ghép đóng vai trò là động từ nhưng tiếng đầu là trạng ngữ thì ta nhấn âm sau: down-grade(hạ bệ ) ; ill-treat(ngược đãi, hành hạ)

**Danh từ kép: nhấn ở yếu tố thứ nhất của danh từ
-   `Noun-Noun: cl`assroom, t`eapot
-   `Noun + Noun: `apple tree, `fountain pen
-   `Gerund (V-ing) + Noun: wr`iting paper, sw`imming pool


 3 users thanked banglangtim for this useful post.
venus_2106 on 8/25/2010(UTC), toothpaster on 10/10/2010(UTC), BoyForGirl on 3/11/2013(UTC)
banglangtim
#9 Posted : Wednesday, July 9, 2008 3:20:13 AM(UTC)
banglangtim

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 7/14/2007(UTC)
Posts: 114

Was thanked: 92 time(s) in 24 post(s)

Bổ sung vào một số quy tắc đánh trọng âm:

Quy tắc cơ bản :

+ Những từ thuộc về nội dung được đánh trọng âm
+ Những từ thuộc về cấu trúc ko đánh trọng âm
+ Khoảng thời gian cho những từ được đánh trọng âm là bằng nhau

Trọng âm được coi như nhạc điệu của tiếng Anh. Giống như trọng âm trong từ, trọng âm trong câu có thể giúp bạn hiểu được người khác nói gì dễ hơn rất nhiều, đặc biệt là những người nói nhanh.

Hầu hết các từ trong câu được chia làm 2 loại :
+ Từ thuộc về nội dung : là những từ chìa khoá của một câu. Chúng là những từ quan trọng, chứa đựng nghĩa của câu.
+ Từ thuộc về mặt cấu trúc : những từ không quan trọng lắm, chỉ để cho các câu đúng về mặt ngữ pháp. Nghĩa là nếu bạn bỏ qua các từ này khi nói, mọi người vẫn hiểu được ý của bạn.

- Từ thuộc về mặt nội dung : được đánh trọng âm, gồm có :

+ Động từ chính: SELL, GIVE, EMPLOY
+ Danh từ: CAR, MUSIC, MARY
+ Tính từ: RED, BIG, INTERESTING
+ Trạng từ: QUICKLY, LOUDLY, NEVER
+ Trợ động từ (t/c phủ định ): CAN''T ,DON''T

- Từ thuộc về mặt cấu trúc : ko đánh trọng âm, gồm có:

+ Đại từ: he, we, they
+ Giới từ: on, at, into
+ Mạo từ: a, an, the
+ Liên từ: and, but, because
+ Trợ động từ: do, be, have, can, must

Chú ý:
- Đôi khi chúng ta đánh trọng âm vào những từ mà chỉ có ý nghĩa về mặt cấu trúc, ví dụ như khi chúng ta muốn nhấn mạnh thông tin
Ví dụ :
"They've been to Mongolia, haven't they?"
"No, THEY haven't, but WE have."

- Khi "TO BE" là động từ chính, nó ko được đánh trọng âm

Edited by user Wednesday, July 9, 2008 3:21:27 AM(UTC)  | Reason: Not specified

 3 users thanked banglangtim for this useful post.
duong0810 on 7/6/2010(UTC), venus_2106 on 8/25/2010(UTC), BoyForGirl on 3/11/2013(UTC)
cunconhamhoc
#10 Posted : Thursday, July 17, 2008 6:14:25 AM(UTC)
cunconhamhoc

Rank: Devoted Member

Groups: Member
Joined: 10/29/2007(UTC)
Posts: 32
Location: hcm

Was thanked: 8 time(s) in 4 post(s)

I have some stress mark rules to give you

Stress mark placed before a syllable with the heaviest stress, as before the first syllable of business /biznCs/  
Stress mark placed before a syllable with lighter stress, as before the last syllable of businesslike  /biznCs,laik/
The raised dot separates syllable. The hyphen shows that only part of a variant pronunciation is given. It also represents a syllable in showing stress patterns for phrasal verbs.
myz
#11 Posted : Tuesday, July 29, 2008 4:15:27 PM(UTC)
myz

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 7/29/2008(UTC)
Posts: 3

Hừm,nhìu wa' zạ:.nhưng theo mình cách tốt nhất là thực hành nói hằng ngày,nói chuyện với người bản ngữ,nói càng nhìu càng ít,sai từ nào chỉnh từ đó thì mình sẽ improve nhanh hơn

Mình đang học khóa pronnunciation của Apollo này,khóa học chuyên về phát âm í.Trong lớp có nhìu bài học,nhìu pp để mình nhớ cách phát âm khác nhau của tiếng Anh,nhưng mà rất gần gũi,dễ học dễ vào,thầy giáo người Anh của mình dạy rất pro nữa nghe.Cho nên bi h` phát âm tiếng Anh đv minh cũng khá hơn oài,sắp tới có lẽ mình sẽ đk học khóa pronun cao hơn .zeah zeah,cố lên

Đến Apollo đk khóa này học đi mí bạn,good choice đó

Snowman
#12 Posted : Tuesday, December 30, 2008 8:12:58 AM(UTC)
Snowman

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 12/30/2008(UTC)
Posts: 9

Was thanked: 36 time(s) in 3 post(s)

Humm...

Không có nhiều điều kiện để thực hành phát âm với người nước ngoài cũng như với người khác (mình tự luyện thi ĐH tại nhàWink. Nhưng đang áp dụng lý thuyết của ETF đưa ra. Không tin không làm được!

Ah, bạn (tạm gọi thế đã, sau này sai thì…sửa ^^) banglangtim có thể post ít bài tập về phần này để bọn mình cùng làm được không? Hoặc là cho bọn mình một vài đường link nào đó.( Để topic thêm phần…đầy đủ í mà^^~) Thanks!

 

Edited by user Tuesday, December 30, 2008 8:14:42 AM(UTC)  | Reason: Not specified

banglangtim
#13 Posted : Wednesday, December 31, 2008 4:33:33 AM(UTC)
banglangtim

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 7/14/2007(UTC)
Posts: 114

Was thanked: 92 time(s) in 24 post(s)

Cảm ơn ý kiến của bạn nhé! Mình sẽ cố gắng post những bài tập về pronouciation (phần này cũng chiếm số điểm không ít trong bài thi đâu đóWink. Sau đó chúng ta cùng làm và  sửa lỗi cho nhau nhé! Bạn đồng ý chứ?

banglangtim
#14 Posted : Wednesday, January 7, 2009 2:28:21 AM(UTC)
banglangtim

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 7/14/2007(UTC)
Posts: 114

Was thanked: 92 time(s) in 24 post(s)

 Các bạn thử làm bài tập pronunciation này thử nhé:

Exercise: Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác với những từ còn lại: 
1.    A hurry              B. furrow            C. fur                  D. coconut
2.    A. sugar           B. bush               C. putting          D. rude
3.    A. could            B. should           C. shoulder      D. would
4.    A. stomach      B. chair               C. child             D. catch
5.    A. ceiling          B. receive           C. case             D. civil
6.    A, tense            B. ease              C. descent        D. dense
7.    A. machine      B. church           C. child              D. search       
8.    A. safe              B. of                    C. fine                D. suffer
9.    A. school          B. chaos            C. echo             D. schedule
10. A. game           B. gaol               C. goal              D. garden
11. A. notary          B. dollar             C. domino        D. crossing
12. A. most            B. cosmic          C. dust              D. display
13. A. base            B. rise                C. nose             D. noise
14. A. basin           B. season         C. loose            D. case
15. A. initial            B. fraction         C. congestion   D. nation
16. A. smooth        B. path              C. month            D. cloth
17. A. pleasure      B. erosion        C. explosion      D. ensure
18. A. chalk             B. chat              C. chest             D. choir
19. A. thristy            B. qualify          C. qualitty         D. sunny
20. A. guide           B. quite              C. suite             D. require
           
 1 user thanked banglangtim for this useful post.
toothpaster on 10/10/2010(UTC)
lequanglonghai
#15 Posted : Sunday, February 1, 2009 6:47:40 PM(UTC)
lequanglonghai

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 1/25/2007(UTC)
Posts: 106

Was thanked: 7 time(s) in 6 post(s)

Mỗi ngày cày một chút. Hix. chắc cũng 1 năm nữa mới học thuộc. mất thêm 10 năm nữa để thành thạo. Hix. Cố mới đựơc.Cám ơn bạn nhiều lắm !truong27123
#16 Posted : Friday, February 20, 2009 1:05:15 AM(UTC)
truong27123

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 2/20/2009(UTC)
Posts: 1

thank nhiu nha

huytinktqd
#17 Posted : Monday, March 30, 2009 1:02:04 PM(UTC)
huytinktqd

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 3/30/2009(UTC)
Posts: 3

thank bạn nhiều

hezo_201
#18 Posted : Thursday, June 4, 2009 4:42:25 AM(UTC)
hezo_201

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 6/4/2009(UTC)
Posts: 1
Location: vn

Chào banglangtim ha!

Mình thấy bạn lấy Ex cảu trường hợp đầu không đúng đó là trường hợp ngoại lệ của từ có hai âm tiết rùi. Nó được đánh trọng âm vào âm tiết thứ 2 mà. Ex ciment/ si'ment/ . Bạn coi lại nếu sai thì sửa ha.

 

kova
#19 Posted : Wednesday, June 17, 2009 8:49:02 AM(UTC)
kova

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 6/17/2009(UTC)
Posts: 1

Thanks banglangtim so much!

halibobo
#20 Posted : Saturday, December 26, 2009 11:55:26 AM(UTC)
halibobo

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 12/7/2009(UTC)
Posts: 1
Location: Quang Ngai province

Banglangtim ơi, bạn ghi sai chính tả xi măng rùi, phải là "cement chứ ko phải "ciment". thx 4 ur post    

Desert
#21 Posted : Monday, August 1, 2011 6:24:02 AM(UTC)
Desert

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 12/16/2009(UTC)
Posts: 415
Location: Việt Nam

Thanks: 1919 times
Was thanked: 436 time(s) in 256 post(s)
banglangtim wrote:

Đa số những từ 2 âm tiết có trọng âm ở âm tiết đầu (mình nghĩ là âm tiết thứ 2 chứ), nhất là khi tận cùng bằng : er, or, y, ow, ance, ent , en, on.

Ex: ci(e)ment/ si'ment/: ximăng  event /i'vent/: sự kiện.

Trọng âm trước những vần sau đây: -cial, -tial, -cion, -sion, -tion,-ience,-ient,-cian ,-tious,-cious, -xious 

Ex:  'special, 'dicussion, 'nation, poli'tician( chính trị gia)

Dis'cussion : nhấn âm 2

Positional eroticism unauthorized patagium anaglyph thomsenolite egg iridocoloboma siloxen anabolic corral epiosin. order ultram diazepam online cialis orlistat imitrex buy prozac headscarf sibutramine lipitor pantophagy cheap cialis online dukedom keflex generic soma generic viagra losec ambien astigmatometer craterformation xenical hysterocolposcope shikimol esomeprazole order vicodin online buy levitra online prozac buy vicodin online mechanistic purchase vicodin cheap cialis online amoxicillin order soma order viagra online buy alprazolam online forebridge buy xanax online generic norvasc imitrex finasteride azithromycin accelerometry singulair simvastatin buy xanax buy adipex online furosemide lasix cephalexin cheap vicodin esgic calefacient sumatriptan generic xanax generic levitra goods ativan magamp bextra nexium soma online nanus hoodia nexium vicinal ibuprofen danazol finasteride wander order ultram orlistat order cialis montelukast testosterone prevacid esgic coalmining buy alprazolam online chemiluminescent tramadol online generic effexor craniomalacia sibutramine lipodystrophy autosuggestibility cipro propecia buy levitra online norco fosamax heptadecanone hoodia order xanax generic norvasc generic paxil fosamax xanax prozac online triamcinolone buy hydrocodone online buy phentermine online clad order diazepam order soma fexofenadine buy adipex pushrod order soma danazol paroxetine famvir lefthandedly khirad generic ambien zanaflex prilosec meridia generic nexium biregular buy zoloft generic wellbutrin reterminating valium online generic xanax premarin bextra buy xanax online buy soma online generic prilosec hoodia buspirone abortus buy vicodin online cheap carisoprodol polirimetric azithromycin proportionable generic levitra cheap fioricet fioricet order viagra cheap alprazolam mouther atenolol generic sildenafil buy ambien carisoprodol lorazepam generic cialis ungrudgingly hydrocodone online order vicodin online tadalafil malignance cheap levitra cheap tramadol bannerol buy alprazolam effexor diflucan unnotified buy tramadol online maletolt nonselective buy ultram carisoprodol online losartan generic cialis online fioricet buy ultram online inviscid ultracet xanax demotic adipex papyrography buy phentermine online carisoprodol online proscar cheap phentermine ionamin cheap viagra online ultram online purchase soma paxil lortab prednisone decenniad generic prozac propecia online purchase hydrocodone autobiography generic vicodin generic propecia vicodin online buy cialis autocracy ciprofloxacin alprazolam online omeprazole fluconazole seroxat metformin celecoxib fioricet order phentermine entrain serpent circularity xenical cheap phentermine anthemene generic plavix sildenafil unnumbered buy carisoprodol online allylene esomeprazole stilnox ultram rubbishy darvon cipralex alprazolam online vastly hydrocodone neurontin generic lipitor ultracet bihomomorphism cheap hydrocodone diflucan zithromax anaboly tretinoin generic wellbutrin cheap cialis unflinching prozac online proscar quantometer ditroite augmentin order adipex seroxat aloisite dockage fosamax formamine buy hydrocodone online tramadol finasteride plaintiff aleve adipex generic viagra cheap cialis online propecia online neap determiner cephalexin hoodia tylenol zolpidem Celled unopposed ginger electroendosmosis fahlunite, tropic unscalable leghorn roadmap. Dread!cucku
#22 Posted : Monday, August 1, 2011 9:59:16 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,397
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24708 time(s) in 7404 post(s)
Chữ gì mà hiện ra quá trời vậy em?VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


thaovoi93
#23 Posted : Saturday, December 17, 2011 4:24:12 AM(UTC)
thaovoi93

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 12/8/2011(UTC)
Posts: 15
Location: bien hoa - dong nai

Thanks: 43 times
Was thanked: 14 time(s) in 7 post(s)
bang lang tim oi ban co the chi minh cau nhan am nay ko?
A.ignite B.ignore C.igloo D.ignorant
Yan
#24 Posted : Sunday, June 3, 2012 1:44:27 PM(UTC)
Yan

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 3/23/2012(UTC)
Posts: 56
Location: Vietnam

Thanks: 52 times
Was thanked: 46 time(s) in 25 post(s)
Cái này có mẹo thì tốt nhẩy

Cô mình đưa cho cả 1 bảng dài dài dài ơi là dài

Tài liệu thì không thiếu nhưng cho được vào đầu được toàn bộ là cả 1 vấn đề

Mình nhớ 1 mẹo của thầy Cucku thì phải: Chữ r sau nguyên âm -> Biến âm đó thành âm dài -> Đánh trọng âm luôn
dinhquanvuong
#25 Posted : Monday, July 23, 2012 5:13:46 AM(UTC)
dinhquanvuong

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 7/23/2012(UTC)
Posts: 3
Location: Ha Noi

thank for share


hoanhde
#26 Posted : Thursday, July 26, 2012 8:14:36 AM(UTC)
hoanhde

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 7/26/2012(UTC)
Posts: 1
Location: viet nam

 

Muốn nghe nói tốt trước hết hãy làm chủ và kiểm soát được ngôn ngữ. Không có cách nào nhanh và khoa học hơn là học ngữ âmNgữ âm rất quan trọng, tuy nhiên phương pháp học lại không hề khó nếu biết phương pháp + sự kiên trì, nếu thiếu kiên trì thì dù bạn học ở đâu cũng vậy, nếu bạn quyết tâm, mình chắc chắn bạn sẽ dễ dàng kiểm soát ngữ âm của mình bằng cách tự học mà không cần đế trung tâm. Bạn có thể vào đây để tự học ngữ âm . Học phát âm chuẩn


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 4,266 Yesterday: 24,575 Total: 71,459,752