englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


trangdaubo
#1 Posted : Tuesday, January 1, 2008 5:47:55 AM(UTC)
trangdaubo

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 12/31/2007(UTC)
Posts: 1

chao cac ban ! Minh rat muon cac ban cung nhau trao doi van de nay nhe ! Do la cac ban hay so sanh cach su dung cua cac tu : " Can ", " Could ", " May " , " be able to ". minh hi vong nhan duoc nhieu y kien dong gop bo ich.

Edited by user Thursday, March 7, 2013 1:50:17 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Sponsor
English Time
moon light
#2 Posted : Tuesday, January 1, 2008 11:30:32 AM(UTC)
moon light

Rank: Member of HONOR

Groups: Member
Joined: 12/25/2007(UTC)
Posts: 93
Location: moon light

Was thanked: 36 time(s) in 18 post(s)

Phần này mình tham khảo trong sách "Ngữ pháp tiếng Anh" của Lê Dũng. Hơi dài dòng cho câu hỏi của trangdaubo. Bạn tham khảo thử xem nhé!

Mọi người giúp mình thêm nha!

Trợ động từ (Auxiliary verbs) là một loại động từ giới hạn đặc biệt, bao gồm 12 động từ (be, have, do, shall, can, may, must, ought to, need, dare và used to) ; trong đó 9 động từ sau (từ shall trở đi) còn được gọi là động từ khiếm khuyết (defective verbs) vì chúng không đủ các hình thức hiện tại và quá khứ phân từ như be, have, do. Các động từ khiếm khuyết còn được gọi là động từ tình thái (modal verbs) vì chúng dung để chỉ phương thức, thái độ hành động của chủ ngữ. Tuy nhiên, tất cả 12 trợ động từ đều có chung một tính chất là trợ giúp các động từ chính để thành lập các thì, thái và cách.

She is working.
He didn’t come.
They have finished.

Is, didn’t, have: là những trợ động từ không mang nghĩa rõ rệt và dung để giúp chia các thì.
working, come, finished: là những động từ chính

Các động từ “do, be, have” ngoài chức năng là trợ động từ còn có thể làm động từ giới hạn và không cần trợ động từ đi kèm.

Ví dụ:
Động từ giới hạn:
Mary does her homework everyday.
Mary was a pretty girl.
Mary has a doll.

Trợ động từ:
Does Mary understand her homework?
She was given a doll.
She has done her homework.

CAN: CÓ THỂ
Can được dung để chỉ khả năng có thể thực hiện một việc gì đó ở thì hiện tại hoặc tương lai hoặc dùng để xin phép hoặc cho phép.

Ví dụ:
I can speak Japanese. [khả năng ở hiện tại]
(Tôi có thể nói được tiếng Nhật)
I can help you next week. [khả năng ở tương lai]
(Tuần đến tôi có thể giúp chị)
Can you swim?
(Anh có thể bơi được không?)
Can I go out? [xin phép]
(Em có thể đi ra ngoài được không?)
You can go. [cho phép
(Em có thể đi ra ngoài.)

Hình thức phủ định của cancannot (nên viết dính liền nhau) được tỉnh lược thành can’t (không thể)

Ví dụ:
You cannot park your car here.
You can’t park your car here.
(Anh không thể đỗ xe nơi đây.)

COULD: ĐÃ CÓ THỂ
Could là hình thức quá khứ của can, dung để chỉ khả năng có thể làm một việc gì đó trong quá khứ.

Ví dụ:
When I was a child, I could run very fast.
(Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi [đã] có thể chạy rất nhanh.)

Could cũng có thể được dùng trong mệnh đề phụ do chi phối của động từ quá khứ ở mệnh đề chính:
He tells me he can play the piano.
He told me he could play the piano.

Could: có lẽ, dùng để chỉ một việc có lẽ sẽ diễn ra trong tương lai nhưng chưa chắc chắn:
I hear something coming. It could be John.
(Tôi nghe ai đó đang đi đến. Có lẽ là John.)

So sánh với:
I can see you tomorrow.
(Tôi có thể gặp anh ngày mai.) [khả năng có thể gặp được]
I could see you tomorrow.
(Có lẽ tôi sẽ gặp anh ngày mai.) [tôi chưa chắc chắn]

Could còn được dùng thay cho can khi người nói muốn diễn tả sự mềm mỏng, lễ độ hơn:

Can I turn in my paper tomorrow?
Could I turn in my paper tomorrow?
(Em có thể nộp bài vào ngày mai được không?)

BE ABLE TO: CÓ THỂ, dùng thay cho can, could để chỉ khả năng có thể làm một việc gì đó.

I can speak Japanese. = I am able to speak Japanese
(Tôi có thể nói được tiếng Nhật.)
I can finish this work next week. = I will able to finish this work next week.
(Tôi có thể hoàn tất công việc này tuần đến)
When I was a boy, I could run very fast. = When I was a boy, I was able to run very fast.
(Khi tôi còn nhỏ, tôi có thể chạy rất nhanh.)

Người ta dùng be able to để thay cho can ở thì hiện tại hoàn thành và tiền quá khứ vì can không có các hình thức tương đương ở hai thì này.

Tuy nhiên, couldwas/ were able to không phải lúc nào cũng có thể thay thế nhau được. Was/ were able to diễn tả sự đạt tới kết quả thông qua một năng lực nào đó (attainment of something through capacity), trong khi could chỉ diễn tả sự có thể (nhưng chưa chắc đã thực hiện được) mà thôi.

John could swim halfway before he collapsed.
(John có thể bơi được nửa đường trước khi đuối sức.)
[câu này không rõ nghĩa vì “có thể” nhưng chưa chắc đã thật sự thực hiện]

Phải nói:
John was able to swim halfway before he collapsed.
(John đã bơi được nửa đường trước khi đuối sức.)
MAY: CÓ THỂ, dùng để xin phép hoặc cho phép.

You may go now.
(Bây giờ anh có thể đi được rồi) [= cho phép]
May I come in?
[Tôi xin phép vào nhé?)

May còn được dùng để chỉ sự tiên đoán:
It may rain tomorrow.
(Ngày mai trời có thể mưa.)

Quá khứ của may là may have + quá khứ phân từ
It may have rained while we were gone.
(Có lẽ trời đã mưa trong khi chúng ta đi vắng.)

MIGHT: ĐÃ CÓ THỂ, là hình thức quá khứ của may khi dùng để diễn tả sự xin phép hoặc cho phép.

John said that I might go with him.
(John đã nói rằng tôi có thể đi với cậu ấy.)

Khi dùng với nghĩa có lẽ để chỉ sự tiên đoán, might cũng được dùng để chỉ sự tiên đoán ở hiện tại hoặc tương lai như may:

It might rain tomorrow.
(Ngày mai trời có thể mưa.)

Quá khứ của might trong trường hợp này là might have + quá khứ phân từ:

It might have rained while we were gone.
(Có lẽ trời đã mưa trong khi chúng ta đi vắng.)

Hình thức tỉnh lược của may notmayn’t và của might notmightn’t nhưng ít khi được sử dụng.
WILL: SẼ. Ngoài nghĩa sẽ để chỉ tương lai, sự liên kết giữa will và chủ từ thường diễn tả thêm các nghĩa như sau:

1. I will: dùng để chỉ sự sẵn lòng, lời hứa, quyết tâm:
All right, I will pay you tomorrow.
(Được rồi, ngày mai tôi sẽ trả tiền cho anh.)

I won’t forget her birthday. I will send her a present.
(Tôi nhất định sẽ không quên ngày sinh nhật của cô ấy. Tôi sẽ gởi tặng cô ấy một món quà.)

I will make this radio work.
(Tôi nhất định sẽ làm cho chiếc radio này hoạt động trở lại.)

2. You will: dùng để diễn tả mệnh lệnh của người nói, tương đương với must:
You will work here under Mr. Jenkinson.
(Anh phải làm việc ở đây dưới quyền ông Jenkinson.)

Chú ý: Nếu chỉ muốn thông báo chứ không phải ra lệnh, thông thường người nói dùng với hình thức v-ing:

You will be working here under Mr. Jenkinson.
(Anh sẽ làm việc ở đây dưới quyền ông Jenkinson.)

3. Will you?... nhé, dùng để diễn tả lời mời:
Will you have some more tea?
(Chị dung thêm trà nhé?)
Will you sit down?
(Xin mời anh ngồi.)

Chú ý: Nếu chỉ muốn tìm kiếm thông ty chứ không phải là lời mời, chúng ta nói:

Will you be sitting down?
(Anh sẽ ngồi xuống chứ?)

4. Will you… (please)? Xin anh vui lòng…, dùng để diễn tả yêu cầu:
Will you close the door, please? = Will you please close the door?)
(Xin anh vui long đóng cửa lại.)
WOULD: là hình thức quá khứ của will:
I know he will be late.
I knew he would be late.

Ngoài ra, would còn có các cách dùng như sau:

1. Would like có nghĩa như want nhưng lễ độ hơn:
I would like to see her now.
(Tôi mong được gặp cô ấy bây giờ.)

2. Would you like...? dùng để diễn tả lời mời:
Would you like some more wine?
(Anh dùng thêm chút rượu nữa nhé?)

3. Would care có cùng nghĩa như trên nhưng chỉ dùng trong câu nghi vấn và câu phủ định:
Would you care to see my pictures?
Would you care for some more wine?

4. Would ratherwould sooner: thích hơn
I would rather go.
(Tôi thích đi hơn.)
He would rather stay here than go home.
(Cậu ấy thích ở lại đây hơn là về nhà.)
I would sooner read than watch television.
(Tôi thích đọc sách hơn xem truyền hình.)

Would rather có thể không có động từ theo sau khi chúng ta muốn diễn tả ý một người thích người khác làm việc gì đó. Động từ trong mệnh đề theo sau thường ở thì quá khứ, dù chúng ta muốn diễn tả sự việc ở hiện tại hoặc tương lai:

I’d rather you went home now.
(Tôi thích anh đi về nhà bây giờ.)
Don’t come tomorrow. I’d rather you came next week.
(Ngày mai bạn đừng đến. Tôi thích bạn đến tuần tới hơn.)

SHALL: SẼ, dùng để diễn tả tương lai. Ngày nay, will thường được dùng thay shall để diễn tả “sẽ” ở tất cả các ngôi. Tương tự như will, ngoài nghĩa “sẽ” shall còn có những nghĩa khác như sau:

1. Shall I/ we?: ... nhé?, dùng để diễn tả đề nghị hoặc hỏi ý kiến:
Shall I wait for you?
(Anh sẽ đợi em nhé?)
Shall we go to the cinema tonight?
(Chúng ta đi xem phim tối nay nhé?)

2. I/ We shall dùng để diễn tả sự quyết tâm:
I shall do what I like. I shall go there if I want to.
(Tôi nhất định sẽ làm những gì tôi thích. Tôi quyết sẽ đi đến đấy nếu thấy cần.)
We shall defend our country, whatever the cost may be.
(Chúng ta quyết sẽ bảo vệ đất nước của chúng ta với bất cứ giá nào.)
SHOULD: là hình thức quá khứ của shall
She knows I shall write to her.
She knew I should write to her.

Should thường được dùng với các nghĩa sau đây:

1. Should: nên, dùng để diễn tả bổn phận hoặc lời khuyên:
You should pay your debt.
(Anh nên trả nợ.)
You shouldn’t tell lies.
(Anh không nên nói dối)

Người nói có thể nhận thức bổn phận nhưng ngược lại, có thể không thực hiện nó:
I should study tonigt, but I’m going to the movies.
(Tôi nên học bài tối nay, nhung tôi sẽ đi xem chiếu bóng.)

Bổn phận không được thực hiện trong quá khứ được dùng với Should have + quá khứ phân từ (Lẽ ra... thì nên):
I should have studied last night.
(Lẽ ra tối qua tôi nên học bài.) [nhưng tôi đã không học]

2. Should còn được dùng sau các động từ: suggest, propose, recommend, advise, determine, agree, order, command, song song với cách dùng động từ nguyên mẫu và danh động từ:

Suggest: đề nghị
He suggested selling the house.
He suggested my selling the house.
He suggested that I should sell the house.

Propose: đề nghị
He proposed going to the cinema.
He proposed our going to the cinema.
He proposed that we should go to the cinema.

Determine: quyết định
He determined to study law.
He determined that he should study law.

3. Should cũng được dùng sau:
It is/ was + necessary (cần thiết)/ essential (trọng yếu)/ better (tốt hơn)/ important (quan trọng)

It is necessary for him to go at once.
It is necessary that he should go at once.
(Việc anh ta đi ngay thật cần thiết.)

Và các tính từ như: anxious (nóng lòng), strange, odd (lạ lung), surprising (đáng ngạc nhiên), amazing (kinh ngạc), annoying (bực mình), ridiculous (buồn cười):

I am anxious that it should be done at once.
(Tôi nôn nóng muốn người ta phải làm việc đó ngay.)
It is surprising that he should be so foolish.
(Việc anh ta dại dột như thế thật đáng ngạc nhiên.)
MUST: PHẢI, dùng để chỉ bổn phận, sự bắt buộc ở hiện tại hoặc tương lai:

You must go now.
(Anh phải đi bây giờ.)
When must I do it?
(KHi nào tôi phải làm việc ấy?)
People must eat in order to live.
(Người ta phải ăn để sống.)

Must còn có nghĩa: hẳn là, dùng để chỉ sự suy đoán
John must have an early class: he leaves the house every day at 6:30.
(Hẳn là John thường phải lên lớp sớm: hàng ngày anh ấy rời nhà lúc 6:30.)

Sự suy đoán trong quá khứ được diễn tả bởi must have + quá khứ phân từ: hẳn là đã
John must have won the prize. He looks very pleased.
(Hẳn là john đã đoạt giải. Trông anh ấy rất mãn nguyện.)

NEED: CẦN PHẢI. Trợ động từ need được dùng chủ yếu trong câu nghi vấn và câu phủ định:

You need not go.
(Anh không cần phải đi.)
If it is very cold tomorrow you need not go downtown.
(Cháu không cần phải xuống phố nếu chiều mai trời rét.)

Chú ý sự khác nhau giữa need là trợ động từ (có hình thức không đổi với tất cả các ngôi) và need là động từ thường, có –s ở số ít (needs) và dùng cả trong câu khẳng định:

You need not go. = You needn’t go. [trợ động từ]
You don’t need to go. [động từ thường, động từ theo sau need phải có to]
Your hair needs cutting. [động từ thường, ngôi thứ 3 số ít có –s]

Ở thì quá khứ chúng ta dùng didn’t need để diễn tả ý không cần phải, và dùng needn’t have + quá khứ phân từ để diễn tả ý lẽ ra không cần phải thực hiện, nhưng đã thực hiện rồi.

So sánh:
We didn’t need to go to the market yeserday because we had plenty of food.
(Hôm qua chúng tôi không cần phải đi chợ vì chúng tôi cón nhiều đồ ăn.) [Chúng tôi không đi]
We didn’t have gone to the market yesterday. I had forgotten about the food we already had in the fridge.
(Lẽ ra hôm qua chúng tôi không cần phải đi chợ. Tôi đã quên thức ăn chúng tôi còn trong tủ lạnh.) [Hôm qua chúng tôi đã đi.]

OUGHT TO: NÊN, ought to không diễn tả sự bắt buộc đến từ phía người nói (như must) hoặc sự bắt buộc do hoàn cảnh (như have to). Khi dùng ought to, người nói chỉ diễn tả một bổn phận hoặc lời khuyên mà thôi. Do đó, ought to có thể xem tương đương với should:

You ought to obey your parents.
(Anh nên vâng lời cha mẹ)
You oughtn’t to smoke so much.
(Anh không nên hút thuốc nhiều như vậy. ) [lời khuyên]

So sánh với:
You mustn’t smoke so much.
(Con không được hút thuốc nhiều như vậy.) [Cấm đoán của ba mẹ.]
DARE: DÁM. Trợ động từ dare được dùng trong câu nghi vấn và phủ định.

Dare you jump down from the top of that wall?
(Anh có dám nhảy từ trên đầu tường đó xuống không?)
I daren’t do it.
(Tôi không dám.)

Dare còn là động từ thường có thể dùng cả ở câu nghi vấn, khẳng định và phủ định:

Do you dare to jump? I don’t dare to do it.
(Anh có dám nhảy không? Tôi không dám làm chuyện đó.)
I have never dared to ask him.
(Tôi không bao giờ dám hỏi anh ta.)

Động từ thường dare còn có nghĩa là thách thức:
He dared me to swim across the river.
(Hắn thách tôi bơi qua sông.)

USED TO: ĐÃ THƯỜNG, dùng để diễn tả thói quen hay tình trạng trong quá khứ nay không còn nữa. Used to là một trợ động từ chỉ có hình thức quá khứ nhưng về mặt ngữ nghĩa, used to được xem như một phó từ often:

When I was a boy, I used to swim in the river.
(Khi còn bé, tôi thường bơi ở sông này.)
Used he to be an artist? [= Did he used to be…?]
(Có phải trước đây anh ấy là họa sĩ?)

Edited by user Tuesday, March 17, 2009 7:58:56 AM(UTC)  | Reason: Not specified

"Pay it forward!"
luudinhhung
#3 Posted : Monday, February 25, 2008 2:34:45 AM(UTC)
luudinhhung

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 11/21/2007(UTC)
Posts: 4

cam on ban moon light rat nhieu ve  ban post cua ban minh da hoc dc rat nhieu tu bai post cua ban

 

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 1,851 Yesterday: 21,903 Total: 72,119,691