englishtimeenglishtimeenglishtime
Most Viewed Topics

 

Notification

Icon
Error

Login


KTOAN
#1 Posted : Tuesday, August 25, 2009 3:31:29 AM(UTC)
KTOAN

Rank: Ordinary Member

Groups: Member
Joined: 8/7/2009(UTC)
Posts: 5

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)

NHỜ THẦY CUCU SỬA ZÚP!

 

Ask/strike/minister/decline/comment

1.             Asking about the strike the minister declined to comment.

2.             To be Asked about the strike the minister declined to comment.

3.             When being asked about the strike the minister declined to comment.

4.             On being asked about the strike the minister declined to comment.

 

He/very angry/car/break/down/have/service/only/week/before

5.             He was angry when his car broke down, having had it serviced only a week before.

6.             He was angry when his car was broke down, he had only serviced it a week before.

7.             He was angry when his car broke down, having had serviced it only a week before.

8.             He was angry when his car was broke down to have had it serviced only a week before.

 

He/dissatisfied/outcome/clear/subsequent/remarks

1.             He was dissatisfied with the outcome which was clear from his subsequant remarks.

2.             He dissatisfied with the outcome which was clear from his subsequant remarks.

3.             That he was dissatisfied with the outcome that was clear from his subsequant remarks.

4.             That he was dissatisfied with the outcome was clear from his subsequant remarks.

 

They only found out who Peter realy was when they read about him in the paper.

1.             It was Peter who really was found out when they read about him in the paper.

2.             It was they who found out Peter really was when they read about him in the paper.

3.             It was only when they read about him in the paper that they found who he really was.

4.             It was only in the paper that they found who Peter really was when they read about it.

 

Ever since he had his accident Jerimi has been unable to make decisions.

1.             Jeremi’s disability to make decisions dates from his accidents.

2.             Jeremi’s inability to make decisions dates from his accidents.

3.             Jeremi’s disability to make decisions is dated from his accidents.

4.             Jeremi’s inability to make decisions was dated from his accidents.

 

I’m sure he couldn’t possibly know that his brother was seriously ill.

1.             He mustn’t possibly have know that his brother was seriously ill.

2.             He wouldn’t  possibly have know that his brother was seriously ill.

3.             He mightn’t possibly have know that his brother was seriously ill.

4.             He couldn’t possibly have know that his brother was seriously ill.

 

 1 user thanked KTOAN for this useful post.
cancogang on 6/17/2014(UTC)
Sponsor
English Time
cucku
#2 Posted : Tuesday, August 25, 2009 7:41:16 AM(UTC)
cucku

Rank: Member of HONOR

Groups: English Teacher
Joined: 5/14/2007(UTC)
Posts: 12,399
Man
Viet Nam
Location: HCMcity

Thanks: 7458 times
Was thanked: 24715 time(s) in 7405 post(s)


 

Ask/strike/minister/decline/comment

1.             Asking about the strike the minister declined to comment.

2.             To be Asked about the strike the minister declined to comment.

3.             When being asked about the strike the minister declined to comment.

4.             On being asked about the strike the minister declined to comment.

 Đây là cụm từ rút gọn từ mệnh đề : When the minister was asked about....( các câu trên em đánh thiếu dấu phẩy sau chữ strike phải không vì theo nguyên tắc giữa 2 mệnh đề/ cụm từ  như vậy phải có phẩy)

He/very angry/car/break/down/have/service/only/week/before

5.             He was angry when his car broke down, having had it serviced only a week before.

6.             He was angry when his car was broke down, he had only serviced it a week before. (sai vì 2 câu không nối nhau bằng dấu phẩy)

7.             He was angry when his car broke down, having had serviced it only a week before.(sai vì  khi không có chủ từ thì chỉ được dùng have + cột 3 , không có cấu trúc nào là having + cột 3 + cột 3 )

8.             He was angry when his car was broke down to have had it serviced only a week before. (sai vì  động từ break với nghĩa "hư" xe không dùng bị động)

 

He/dissatisfied/outcome/clear/subsequent/remarks

1.             He was dissatisfied with the outcome which was clear from his subsequant remarks.

2.             He dissatisfied with the outcome which was clear from his subsequant remarks.

3.             That he was dissatisfied with the outcome that was clear from his subsequant remarks.

4.             That he was dissatisfied with the outcome was clear from his subsequant remarks. đúng

 

They only found out who Peter realy was when they read about him in the paper.

1.             It was Peter who really was found out when they read about him in the paper.

2.             It was they who found out Peter really was when they read about him in the paper.

3.             It was only when they read about him in the paper that they found who he really was.

4.             It was only in the paper that they found who Peter really was when they read about it.

 Bài náy áp dụng công thức của cấu trúc nhấn mạnh it .....that ..... , chỉ có mình câu 3 có đủ it ...that... các câu 1, 2 sai vì không có đủ 2 yếu tố này, câu 4 có it ...that nhưng lại nhấn mạnh sai vấn đề ( nhấn mạnh thời gian chứ không phải nhấn mạnh yếu tố "trên báo" )

Ever since he had his accident Jerimi has been unable to make decisions.

1.             Jeremi’s disability to make decisions dates from his accidents. (sai vì disability không đi với to)

2.             Jeremi’s inability to make decisions dates from his accidents.

3.             Jeremi’s disability to make decisions is dated from his accidents. (saidisability không đi với to)

4.             Jeremi’s inability to make decisions was dated from his accidents. (sai vì động từ date from với nghĩa " có từ" là tự động từ nên không có bị động )

 

I’m sure he couldn’t possibly know that his brother was seriously ill.

1.             He mustn’t possibly have known that his brother was seriously ill.

2.             He wouldn’t  possibly have known that his brother was seriously ill.

3.             He mightn’t possibly have known that his brother was seriously ill.

4.             He couldn’t possibly have known that his brother was seriously ill.  đúng

 

Chắc em coppy câu đề xuống hay sao mà để nguyên chữ know quên thêm n  Very Happy

Tình hình các phần khác em làm bài có được không ?

VÀO ĐÂY xem về luyện thi đại học.
VÀO ĐÂY xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

My facebook thì VÀO ĐÂY


 3 users thanked cucku for this useful post.
rt on 2/18/2011(UTC), Desert on 6/21/2013(UTC), demdemtroi on 7/13/2014(UTC)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Today: 764 Yesterday: 17,827 Total: 78,994,203