Most Viewed Topics
kienduc_2000
2016-10-23T06:37:20Z
Thầy giải thích giùm em tại sao đáp án lại như thế , mà không chọn đáp án khác không?

1/ he volunteered his.......... as a driver for the convoy

a. work  b. services


2. it's filthy in here! are there any volunteers to help..............

a. clean up 

b. clear up


3. "wait a minute", said Frank, ........through the door

a.running

b.ran


4. ...........a hotel, we looked for somewhere to have dinner

a. Found

b.having found


5. when i was sich with the flu, she made me to eat soup.

tìm lỗi sai, nhưng em thấy 2 lỗi. :.. a/ made me eat

b. sich with flu . theo em bt không dùng the với tên bệnh


6. ........the promotion of health and to helping people avoid injury and disease.

a. commited to the Read Cross is

b. the Read Cross is committed to


7. they have no money and are forced to live on.......

a. donation

b,. charity
9.  "did Nancy faint yesterday? yes, that led to ................... to the emergency clinic

a. her taking

d. her being taken


10. although he is known mainly as a poet, he has written many stories.

-> Known mainly as as a poet, he has written many stories.

đáng lẽ ra phải là: being known mainly as as a poet, he has written many stories. ??

Sponsor
English Time
cucku
2016-10-23T16:51:23Z
Originally Posted by: kienduc_2000 

Thầy giải thích giùm em tại sao đáp án lại như thế , mà không chọn đáp án khác không?

1/ he volunteered his.......... as a driver for the convoy

a. work  b. services

Cách dùng từ thôi em, người ta chỉ dùng services as a + nghề, không dùng work


2. it's filthy in here! are there any volunteers to help..............

a. clean up 

b. clear up

Phản nghĩa của filthy  là clean, khi nào messy mới là clear


3. "wait a minute", said Frank, ........through the door

a.running

b.ran

Hai hành động đồng thời nhau thì V2 dùng Ving


4. ...........a hotel, we looked for somewhere to have dinner

a. Found

b.having found

Đáp án B em. Dùng A sẽ mang nghĩa bị động nên sai


5. when i was sich with the flu, she made me to eat soup.

tìm lỗi sai, nhưng em thấy 2 lỗi. :.. a/ made me eat

b. sich with flu . theo em bt không dùng the với tên bệnh

Đừng THEO EM mà hãy theo TỪ ĐIỂN, thử tra từ điển chữ FLU xem nhé.6. ........the promotion of health and to helping people avoid injury and disease.

a. commited to the Read Cross is

b. the Read Cross is committed to

B là cấu trúc bình thường, A không lí do gì lại đảo adj lẫn  giới từ ( TO ở đây là giới từ) ra cả. 

Tương tự nếu đổi được thì sẽ có:

I am interested in the film.

=> interested in I am the film. 7. they have no money and are forced to live on.......

a. donation

b,. charity

Cũng cách dùng từ : live on charity9.  "did Nancy faint yesterday? yes, that led to ................... to the emergency clinic

a. her taking

d. her being taken

take là ngoại động từ nên nếu dùng chủ động phía sau bắt buộc phải có tân ngữ nên A sai


10. although he is known mainly as a poet, he has written many stories.

-> Known mainly as as a poet, he has written many stories.

đáng lẽ ra phải là: being known mainly as as a poet, he has written many stories. ??

VÔ ĐÂY xem nhé.VÀO ĐÂY  xem về luyện thi đại học.

VÀO ĐÂY  xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

UserPostedImageMy facebook thì VÀO ĐÂY 

kienduc_2000
2016-10-25T06:57:33Z
Thank you so much! :)

by the way, let me ask you one more question

1/ She does ............. work for the Redcross two days ago(volunteer)  Key: voluntary

but I think "volunteer" because it's the tittle of this unit: volunteer


2/ Volunteer jobs include reading to clients,playing games and sports with kids, and going along ................ a chaperone on public outings

a. as           b. with\

i think the key is wrong! 

cucku
2016-10-25T13:02:33Z
Originally Posted by: kienduc_2000 

Thank you so much! :)

by the way, let me ask you one more question

1/ She does ............. work for the Redcross two days ago(volunteer)  Key: voluntary

but I think "volunteer" because it's the tittle of this unit: volunteer


voluntary work is collocation


2/ Volunteer jobs include reading to clients,playing games and sports with kids, and going along ................ a chaperone on public outings

a. as           b. with\

i think the key is wrong!  ok


VÀO ĐÂY  xem về luyện thi đại học.

VÀO ĐÂY  xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

UserPostedImageMy facebook thì VÀO ĐÂY 

kienduc_2000
2016-10-31T12:45:43Z
Originally Posted by: cucku 

Originally Posted by: kienduc_2000 

Thank you so much! :)

by the way, let me ask you one more question

1/ She does ............. work for the Redcross two days ago(volunteer)  Key: voluntary

but I think "volunteer" because it's the tittle of this unit: volunteer


voluntary work is collocation


2/ Volunteer jobs include reading to clients,playing games and sports with kids, and going along ................ a chaperone on public outings

a. as           b. with\

i think the key is wrong!  okvậy tại sao tiêu đề unit 4 là "volunteer work "/? vậy thầy