Most Viewed Topics
wedmsger
  • wedmsger
  • Ordinary Member Topic Starter
2014-10-03T14:52:51Z
• A.D. (anno domini): in the year of the Lord – sau công nguyên

• A.M. (ante meridiem): before midday – trước buổi trưa (sáng)

• B.A. (Baccalaureus Artium): Bachelor of Arts – Cử nhân văn chương (các môn xã hội)

• e.g. (exempli gratia): for example – ví dụ, chẳng hạn

• et al. (et alii, et alia): and others – và những người hoặc thứ khác

• etc. (et cetera): and the rest, and so forth – vân vân, và những thứ tương tự như vậy

• i.e. (id est): that is – tức là, nghĩa là

• M.A. (Magister Artium): Master of Arts – Thạc sỹ các ngành khoa học xã hội

• no. (numero): by number – con số

• Ph.D. (Philosophiae Doctor): Doctor of Philosophy – Tiến sỹ triết học

• P.M. (post meridiem): after midday – sau buổi trưa (chiều, tối)

Sponsor
English Time