Most Viewed Topics
linh.tinh22
2012-03-28T09:54:45Z

Nghị luận văn học: discuss literature

Nghị luận xã hội: discuss social

..2 từ trên dịch vậy đúng không ạ ?..Nếu sai thì sửa lại giúp em....

Sponsor
English Time
trind09
2012-03-31T08:23:44Z

Nghị luận văn học: discuss literature

Nghị luận xã hội: discuss social

..2 từ trên dịch vậy đúng không ạ ?..Nếu sai thì sửa lại giúp em....

 

Hi!

Nghị luận văn học: Literary Discourse

Nghị luận xã hội: Social Discourse

Hope it help.