Most Viewed Topics
thirst4success
2011-06-23T14:50:15Z

Mếy câu này lạ quá mình chưa gặp bao giờ mong các bạn giải thích giúp mình nhé!

cảm ơn nhiều!

1. There has been  a recommendation that Peter be elected the president of the country

a. will be elected

b. was elected

c. be elected

d. is elected

2. The villagers strongly recommend that a new school be built immediately.

a. must be built

b. is going to be built

c. be built

d. will be built

3. That  he was  kidnapped by the Iraqi guerrillas yesterday has been confirmed

a. what          

b.if

c. that 

d. (emty)

Sponsor
English Time
Desert
2011-06-23T20:49:39Z

Mếy câu này lạ quá mình chưa gặp bao giờ mong các bạn giải thích giúp mình nhé!

cảm ơn nhiều!

1. There has been  a recommendation that Peter be elected the president of the country

a. will be elected

b. was elected

c. be elected

d. is elected

2. The villagers strongly recommend that a new school be built immediately.

a. must be built

b. is going to be built

c. be built

d. will be built

Câu 1 và 2 bạn vào đây xem http://www.englishtime.u...aspx?g=posts&m=41761  . cấu trúc giả định


cherrythuy
2011-06-24T00:13:42Z

Mếy câu này lạ quá mình chưa gặp bao giờ mong các bạn giải thích giúp mình nhé!

cảm ơn nhiều!

1. There has been  a recommendation that Peter be elected the president of the country

a. will be elected

b. was elected

c. be elected

d. is elected

2. The villagers strongly recommend that a new school be built immediately.

a. must be built

b. is going to be built

c. be built

d. will be built

3. That  he was  kidnapped by the Iraqi guerrillas yesterday has been confirmed

a. what          

b.if

c. that 

d. (emty)

câu 1,2 là giả định thức bạn nhé

câu 3 là mệnh đề danh ngữ dùng để thông báo bạn nhé

thirst4success
2011-06-24T23:20:29Z

Cảm ơn Desert và cherrythuy rất nhiều vì đã giải đáp giúp mình những câu hỏi trên.

Những links các bạn chỉ cho mình rất hữu ích và đầy đủ !

Cảm ơn nhiều!