Most Viewed Topics
  Poll Question : Can you help me  (Poll is closed)

Total: 0

hiennguyen1234567890
2016-11-06T07:14:28Z
TẠI SAO CÁC TỪ NÀY SAI VÀ SỬA LẠI TỪ ĐÚNG GIÚP EM

1. I am quite sure that she will not accept your invitation.

2. Peter is among the boys who can swim very well.

3. They should have done their exercises at home instead of doing them right in class.

4. Almost all people who have seen him play believe that Michael Jordan was a basketball genius.


CÁCH DÙNG WOULD BE V3 VÀ WOULD BE V-ING

1. Maybe young people would be _______ these days if there were more discipline in school

A. behaved better        B. behaving better

tại sao lại chọn behaving better mà không chọn behaved better vậy ạ ?

2. The police stated that the accident _____ soon

A. had investigated              B. would be investigated

C. will be investigated            D. is being investigated

tại sao chọn would be investigated ma không chọn các câu khác ạ ?

=> Vậy khi nào dùng WOULD BE V3 , khi nào dùng WOULD BE V-ING vậy ạ


CÁC CẤU TRÚC KHÓ HIỂU

1. School exams are, generally _______, the first sign of test we take

A. spoken           B. speak              C. speaking             D. in speech

Em vẫn chưa hiểu tại sao chọn C.speaking ạ, nhờ thầy giải thích giúp em

2. A person's IQ is their intelligence ______ it is measured by this speacial test

A. how                B. That                 C. as                  D. so  

Tại sao chọn as mà không chọn that vậy ạ. Cho em hỏi đây là cấu trúc gì vậy ạ

3. Studies indicate ________ collecting art today than ever before

A. there more people                                C. that there are more people

B more people that are                             D. people there are more

Tại sao chọn câu C vậy ạ. eM không hiểu cấu trúc này là cấu trúc gì hết ạ. NHờ thầy giúp em chỉ ra chi ra cấu trúc của câu này chi tiết ạ

NHỜ THẦY VÀ CÁC BẠN GIẢI THÍCH THẮC MẮC CỦA EM Ạ . EM CẢM ƠNSponsor
English Time
cucku
2016-11-06T14:55:26Z
Originally Posted by: hiennguyen1234567890 

TẠI SAO CÁC TỪ NÀY SAI VÀ SỬA LẠI TỪ ĐÚNG GIÚP EM

EM ĐÃ ĐỌC ĐỀ BÀI  XEM NGƯỜI TA YÊU CẦU LÀM GÌ CHƯA?   BÀI NÀY LÀ YÊU CẦU VỀ STRESS CHỨ KHÔNG PHẢI TÌM LỖI SAI.

1. I am quite sure that she will not accept your invitation.

2. Peter is among the boys who can swim very well.

3. They should have done their exercises at home instead of doing them right in class.

4. Almost all people who have seen him play believe that Michael Jordan was a basketball genius.


CÁCH DÙNG WOULD BE V3 VÀ WOULD BE V-ING

to be Ving: chủ động

To be V3: bị động


1. Maybe young people would be _______ these days if there were more discipline in school

A. behaved better        B. behaving better

tại sao lại chọn behaving better mà không chọn behaved better vậy ạ ?

to be Ving: chủ động

To be V3: bị động


2. The police stated that the accident _____ soon

A. had investigated              B. would be investigated

C. will be investigated            D. is being investigated

tại sao chọn would be investigated ma không chọn các câu khác ạ ?

=> Vậy khi nào dùng WOULD BE V3 , khi nào dùng WOULD BE V-ING vậy ạ

to be Ving: chủ động

To be V3: bị độngCÁC CẤU TRÚC KHÓ HIỂU

1. School exams are, generally _______, the first sign of test we take

A. spoken           B. speak              C. speaking             D. in speech

Em vẫn chưa hiểu tại sao chọn C.speaking ạ, nhờ thầy giải thích giúp em

generally speaking là cụm từ đi với nhau, phải học thuộc không cần giải thích.


2. A person's IQ is their intelligence ______ it is measured by this speacial test

A. how                B. That                 C. as                  D. so  

Tại sao chọn as mà không chọn that vậy ạ. Cho em hỏi đây là cấu trúc gì vậy ạ

THAT là đại từ quan hệ thì trong mệnh đề sẽ thiếu 1 chữ, ở đây vế sau không thiếu nên không phải đại từ quan hệ.

Ví dụ:

This is the pen that you want.  => câu sau thiếu tân ngữ ( muốn cái gì?)


3. Studies indicate ________ collecting art today than ever before

A. there more people                                C. that there are more people

B more people that are                             D. people there are more

Tại sao chọn câu C vậy ạ. eM không hiểu cấu trúc này là cấu trúc gì hết ạ. NHờ thầy giúp em chỉ ra chi ra cấu trúc của câu này chi tiết ạ


Sau động từ indicate có thể đi với THAT + mệnh đề

Cũng giống như: believe, think ....
VÀO ĐÂY  xem về luyện thi đại học.

VÀO ĐÂY  xem về CHỦ ĐIỂM ôn thi đại học.

UserPostedImageMy facebook thì VÀO ĐÂY